ร.ร.เซนต์ดอมินิกรักประชาธิปไตย เชิญชวนคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งฯ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยมีผู้แทนครูและนักเรียนถือป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการเลือกตั้งบริเวณหน้าโรงเรียน จนถึงวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ SOMOS Summer camp จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 , ม.1 และ ม.2 จำนวน 21 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ SOMOS Summer Camp โดยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์, สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก, การแสดงแสงสีเสียงที่ Marina bay sand เข้าชม NEWater ระบบการจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ฯลฯ อีกทั้งสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัยใน Universal Studio VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานต้อนรับสมาชิกใหม่

ActivitiesLatest News

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2562เมื่อวันเสาร์ที่16 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน นักเรียนใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณไพโรจน์ ประจักษ์วิทย์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับ คุณพ่ออธิการได้ประกอบพิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน นอกจากนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้อิ่มเอมกับการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน การมอบเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน โดยคณะผู้ใหญ่ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ Welcoming Ceremony Parents and Teachers Association of St. Dominic School and Saint Dominic School held the 2019 Welcoming Ceremony for new

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-รับผลสอบ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่าง ๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียน พร้อมทั้งมีการรับผลสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

ActivitiesLatest News

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคม2562 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณวิเชียร หอมถาวร เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของนักเรียน, การแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการบำเหน็จแด่คุณครูที่เกษียณอายุ 3 คน ได้แก่ ม.สุรัตน์ กิมานันโท, ม.นันทวัน เรียงเครือ และ ม.วริศรา วงคติ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีงานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน Teacher Appreciation Ceremony Parents and Teachers Association of St. Dominic School and Saint Dominic School arranged the Teacher Appreciation Ceremony to strengthen

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ ม.6

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเหรียญแห่งความทรงจำ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรความประพฤติดีก่อนเข้าสู่พิธีนมัสการมาตาปิตุคุณแด่บิดามารดา และนมัสการอาจริยคุณแด่คณะผู้ใหญ่และคุณครู หลังจากจบพิธี คณะผู้ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญแห่งความทรงจำ งานจบลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 Graduation and Memorial Medals Ceremony On March 9, 2019, Saint Dominic School hosted the 2018 Certificates of Achievement and Memorial Medals Ceremony to students. Rev. Fr. Manoon Soncharoen, SDB, Rector and Director of Saint Dominic

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

ActivitiesLatest News

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   Territorial Defence Students Visit On Thursday, February 14, 2019, the executives, teachers, and students’ representatives visited The Khao Chon Kai Territorial Defence Student-Training Camp located in Lad Yha, Kanchanaburi province. The purpose was to observe the training and visit students. VIEW

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณ และขอบคุณครูคำสอน

ActivitiesLatest News

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์ และขอบคุณครูคำสอน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 มอบเกียรติบัตรการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารนักบุญมาระโก ของแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้กับนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ The Ceremony of Thanksgiving and Catechists Rev. Fr. Manoon Soncharoen, SDB, Rector and Director of Saint Dominic School presided over an opening ceremony of the Thanksgiving and Catechists on Friday, February 8, 2019. Moreover, some of

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู นักเรียนชั้น ม.6 และพนักงาน ร่วมพิธีถวายเกียรติ ขบวนแห่บุษบกที่มีความสง่างามสมเกียรติ และขอพรจากนักบุญยอห์น บอสโก พร้อมมอบของแสดงความขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School