นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งเพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ActivitiesLatest News

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3 จำนวน 6 คน และนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5 จำนวน 1 คน ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS

Read more

เซนต์ดอมินิกสุขสันต์วันคริสต์มาส

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานคริสต์มาส เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนาน รื่นเริง รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อีกทั้งเป็นการส่งความสุขแก่กันและกัน ภายในงานมีพิธีถวายเกียรติแด่องค์พระกุมารเยซู การแสดงละครเทิดเกียรติพระกุมาร พิธีส่งความสุขแด่คณะผู้ใหญ่ งานเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนโดยมีคณะผู้ใหญ่และคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมและส่งความสุขในโอกาสคริสต์มาสตามห้องเรียน ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนสนุกสนานกับเกมบิงโก ร่วมทำบุญกับเกมสอยดาว และการแข่งขันกีฬาฟุตซอล VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 3

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่สาม เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่า พระเยซูยอมสละชีวิตเพื่อไถ่บาป พระกุมารที่เกิดมาสำหรับเราทุกคนเป็นดั่งของขวัญที่ดีที่สุด เช่นเดียวกับนักเรียนทุกคนที่คือของขวัญของครอบครัว เป็นลูก ๆ ซึ่งนำความสุข ความชื่นชมยินดีมาให้พ่อแม่ เป็นความสุขใจที่เกิดจากภายใน ให้เราเป็นดั่งของขวัญซึ่งกันและกัน จากนั้นเป็นการมอบรางวัลสำหรับห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดถ้ำพระกุมาร VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 2

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่สอง เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าลงมาบอกมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์กลับไปหาพระเจ้า จงทำดี มีความรักต่อกันและกัน มีความซื่อสัตย์ มีสันติ มีความสุข ความยุติธรรม พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ให้เรากลับไปมีชีวิตนิรันดร Holy Christmas พระเยซูอยู่ที่ไหน ที่นั่นย่อมมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุด VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ วันที่ 1

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพวันที่ 1 เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระกุมารเยซู เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิด โดยคุณพ่อขอให้พวกเราได้เงียบสักนิดเพื่อได้ยินเสียงแห่งความรัก (LOVE)  คริสต์มาส คือพวกเราทุกคน เมื่อตัดสินใจเกิดใหม่อีกครั้งในแต่ละวัน ให้องค์พระเจ้าเสด็จลงมาในจิตวิญญาณของทุกคน การประดับประดาคริสต์มาส ระฆัง แสงสี เทวดา ดาว ดนตรี ของขวัญ บัตรอวยพร การทักทายอวยพร งานเลี้ยง ตลอดจนราตรีคริสต์มาส ก็คือทุกคน เมื่อเรามีความสุภาพถ่อมตน มีสำนึก และรับความสงบเงียบของราตรีนี้ที่องค์พระมหาไถ่เสด็จมาในโลก ในความเงียบสงบของโลก ปราศจากเสียงอึกทึกและการเฉลิมฉลอง เราทุกคนจะเป็นรอยยิ้มแห่งความไว้วางใจ ความอ่อนหวาน และในจิตใจของเรามีอาณาจักรแห่งสันติสุขของคริสต์มาสตลอดไป VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 8

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 8 “ก้าวไปพร้อมกันกับดอนบอสโก (Let’s walk together with Don Bosco)” ..เส้นทางแห่งรักและความภักดี ซาเลเซียนสดุดีพระภูบดินทร์.. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก, วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จ.อุดรธานี โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จ.ราชบุรี, โรงเรียนแสงทองวิทยา จ.สงขลา และโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประขวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยครู 361 คน ลูกเสือ 1,067 คน และเนตรนารี 241 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมทั้งสิ้น 1,669 คน

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School