กิจกรรมการแสดงฉลองวันสงกรานต์

ActivitiesLatest News

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย การแสดงเริ่มขึ้นด้วยขบวนกลองยาวที่สนุกสนานภายใต้บรรยากาศความเป็นไทย จากนั้นเป็นการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีพร้อมการเต้นประกอบจังหวะที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Shelton College International จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.5 จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ Shelton College International โดยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์, สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล เข้าชม NEWater ระบบการจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ฯลฯ อีกทั้งสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัยใน Universal Studio สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนอยู่ในการดูแลของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณครูที่ร่วมเดินทาง พร้อมทั้งคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก ได้เดินทางไปส่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเดินทางอีกด้วย VIEW MORE

Read more

ค่ายนักขับร้องประสานเสียง “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 8”

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมค่ายนักขับร้องประสานเสียง “SAVIO CHORUS CAMP ครั้งที่ 8” ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยมีนักเรียนชมรมขับร้องประสานเสียง ตั้งแต่ระดับชั้นประถม 2 – มัธยม 6 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมค่ายนักขับร้องประสานเสียง จัดขึ้นเพื่อเป็นการสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นให้กับนักเรียน ในเรื่องของการอ่านโน้ตและการเล่นดนตรี พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมบทเพลงต่าง ๆ สำหรับใช้ในการแสดงกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณเบนซ์และคุณนัด จากกลุ่มนักขับร้องวัดดอนบอสโก กรุงเทพฯ มาเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคการร้องเพลงประสานเสียง VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานต้อนรับสมาชิกใหม่

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน นักเรียนใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับ คุณพ่ออธิการได้ประกอบพิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน นอกจากนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้อิ่มเอมกับการแสดงดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต, การแสดงรวมทั้งการร้องเพลงของคุณครูและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเหรียญแห่งความทรงจำ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรความประพฤติดีก่อนเข้าสู่พิธีนมัสการมาตาปิตุคุณแด่บิดามารดา และนมัสการอาจริยคุณแด่คณะผู้ใหญ่และคุณครู หลังจากจบพิธี คณะผู้ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญแห่งความทรงจำ งานจบลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคม2561 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงความสามารถของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการฯ แก่คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ได้แก่ ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ ม.กรุณา วงษ์พิไลวัฒน์ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที งานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน VIEW MORE PHOTOS

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-รับผลสอบ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่าง ๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียน พร้อมทั้งมีการรับผลสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เยี่ยมชมการฝึก-ให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร

ActivitiesLatest News

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนครู ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ ม.2

ActivitiesLatest News

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้เกียรติมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ และเครื่องหมายพร้อมเกียรติบัตรผ่านการทดสอบกระโดดหอสูง 34 ฟุต แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ที่เข้าค่ายพักแรม (5-7 กุมภาพันธ์ 2561) ณ โถงอาคารมารีย์ฯ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

ActivitiesLatest News

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม จากการเข้าค่ายครั้งนี้ ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไกล ทั้งนี้เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งนำความรู้จากวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School