งานวันวิชาการ “15 Intensive Classes & 9 Classes of STEM Education”

ActivitiesLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “15 Intensive  Classes & 9 Classes of STEM Education ” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้บูรณาการสาระความรู้เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการไปร่วมงานวิชาการซาเลเซียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยา ที่ผ่านมาอีกด้วย VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน”

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันเกมและกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ส่วนในช่วงบ่าย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้น รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาจากนั้นเป็นการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ปกครอง, ร้านอาหารชั้น ม.5 และเกมของชั้น ม.6 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์” สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทยสวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งรู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS

Read more

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

ActivitiesLatest News

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 16 เรื่อง JUMANJI SEQUEL เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด รัชดาภิเษก โรงที่ 8 รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุของสมาคมฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี VIEW MORE PHOTOS

Read more

เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย มาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 ถึงวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ โอกาสนี้คุณพ่อได้ให้ข้อคิดในเรื่องที่ว่า ความสุขที่แท้จริงของคนเรานั้นไม่ได้มาจากวัตถุ ลาภยศ ชื่อเสียงเงินทอง แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่มาจากการมีจิตใจที่สงบ ความเสียสละ ความยินดี ปราศจากความอิจฉาริษยา และความเห็นแก่ตัว เมื่อเราทำเช่นนี้ได้จึงจะพบกับความสุขที่แท้จริง VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School