เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โครงการแพทย์ SMS. จัดให้มีการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ สำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.3 และ ป.4 ระหว่างวันอังคารที่ 20 ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก วันที่หนึ่ง

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่หนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม “แฟนพันธุ์แท้พี่ดอมินิก” ระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับชีวประวัตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

แนะแนวระบบ TCAS

ActivitiesLatest News

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 วิทยากรจากบริษัท Learn Education ได้มาแนะแนวเกี่ยวกับระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล เป็นการภายใน

ActivitiesLatest News

คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิด อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปี ชาตกาล ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก สมาชิกซาเลเซียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี พิธีครั้งนี้มีการเสกและเปิดบริเวณชั้น 1 ได้แก่ ร้าน Savio Premium, ชั้น 5 ได้แก่ ร้าน S.D. Corner, Savio Square, Audiovisual Room, Server Room, ชั้น 6 ได้แก่ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน, Art Room, ชั้น 7 S.D. Music Zone และ ชั้น

Read more

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ม.1, ม.4

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม โดยได้นิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากรวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ พระอาจารย์วรัญชัย อติญาโณ พระวิทยากรวัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้น คุณพ่อศักดิ์ชัยและคณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น สำหรับนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเตรียมจิตใจนักเรียนในการฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อีกทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน รวมถึงยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานวันแม่แห่งชาติ 2562

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเกียรติแด่แม่พระเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ 2 ท่านมาเป็นประธานในงานวันแม่ได้แก่คุณแม่ลัดดา ศิริโชติ และ คุณแม่อุไรลักษณ์ ลาภเบญจกุล พร้อมทั้งผู้แทนแม่ทุกระดับชั้น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมการแสดงที่สร้างความประทับใจ ชื่อชุด “Amazing Thai Dance”, การแสดงของ Savio Chorus ชื่อชุด “Stand by me” และภาพยนตร์สั้นวันแม่ รวมถึงพิธีกราบรำลึกพระคุณแม่ เพื่อให้ลูกได้แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 จำนวน 125 คน ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และฝึกกระบวนการคิดจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม STEM กิจกรรม Math Festival เป็นต้น ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ActivitiesLatest News

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะ ได้ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา และยกระดับคุณภาพทางวิชาการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในครั้งนี้จำนวน 8 โรงเรียน VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันภาษาไทยแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย อีกทั้งอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การประกวดคัดลายมือ, การอ่านบทอาขยาน เป็นต้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School