ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Activities

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงการออม

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด เรื่องโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School