ชนะเลิศแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

AchievementsLatest News

ชนะเลิศแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Thai Culture Quiz Contest RSU English Language Academic Contests 2019 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลดังนี้ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษในหัวข้อ Thai Culture : นายเจตน์สฤษฏิ์ ชินธรรมรักษ์ ม.4/1 และ นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.4/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษหัวข้อ “One Small Aspect of Thai Culture that Impresses the World” : นายพีรกานต์ จันทร์วาววาม ม.5/2 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศการจัดสวนในภาชนะ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส่ง ด.ช.ปรมัตถ์  อภิชัยเจริญกุล ม.1/2, ด.ช.ธิติพันธ์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ม.1/2 และ ด.ช.จิตติพัฒน์  ตรีรัตนธรรม ม.1/2 เข้าร่วมกิจกรรม “จำนงค์ก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนในภาชนะ (สวนถาดแบบชื้น) เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศโครงการประลองความรู้ O-NET ม.3

AchievementsLatest News

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ม.3 โครงการประลองความรู้ O-NET มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปีที่ 3 โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (Learn Education) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ ด.ช.กวีรภัทร์ ไชยไธสง ม.3/1 ชนะเลิศ ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ด.ช.ภพรพี พิมพานทอง ม.3/1 รางวัลพิเศษ (ขยันสม่ำเสมอ) VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองชนะเลิศตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม ผลดังนี้ นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ ม.5/1 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท นายพีรชัย วิจิตรวงศ์ทอง ม.5/1 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม VIEW MORE PHOTOS

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

AchievementsLatest News

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 19 คน ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 8 คน ระดับ Flyers (ประถมศึกษาปีที่ 6) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ ดีเลิศ จำนวน 27

Read more

ฝากเงินโครงการดอมินิกน้อย

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินกับโครงการดอมินิกน้อย ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ ฝากเงินเป็นอันดับ 1 : ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.3/4 ฝากเงินเป็นอันดับ 2 : ด.ช.น้ำบริสุทธิ์ เทียนบูชา ป.3/5 ฝากเงินเป็นอันดับ 3 : ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์ ป.2/4 VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองแชมป์เทควันโด

AchievementsLatest News

ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย  อักกะวิเนต ป.5/4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 11-12 ปีชาย Class A น้ำหนัก 35-38 กิโลกรัม การแข่งขันเทควันโด 7 KUKKIWON CUP INTERNATIONAL CHOI YOUNG SEOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์สแต็ค ป.6

AchievementsLatest News

ด.ช.วิริทธิ์พล จุฬเกตุ ป.6/4 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสแต็ค ประเภท Overall (รวมทุกประเภท) 3-3-3, 3-6-3 และ Cycle ในงานวันวิชาการ 2018 “เปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS

Read more

สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับประถม

AchievementsLatest News

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบมีดังนี้           ระดับ 1 ด.ช.ชาญชัย เตชะบุญอัคโข ป.5/1 ได้ 195 คะแนน ด.ช.กัญจน์นที สุวรรณคีรี ป.6/3 ได้ 178 คะแนน ด.ช.ศักกร ยงยิ่งศักดิ์ถาวร ป.5/4 ได้ 163 คะแนน ด.ช.พัสกร ญาณสิทธิวิวัฒน์ ป.5/1 ได้ 138 คะแนน ด.ช.ธันยธรณ์ อภิศิริรัตน์ ป.5/6 ได้

Read more

ชนะเลิศ Pre-Test โรงเรียนสาธิต มศว.

AchievementsLatest News

นักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 (Pre-Test 2562) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ ด.ช.เติมปีติ อัศวเลิศลักษณ์ ป.6/1 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมรางวัลสนับสนุนให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 10,000 บาท ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 ได้รับโล่รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School