ลูกเสือ ม.2 เข้าค่ายพักแรม

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม จากการเข้าค่ายครั้งนี้ ลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเดินทางไกล ทั้งนี้เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย ให้นักเรียนรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น อีกทั้งนำความรู้จากวิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 5 ถึงวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School