ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

            – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2

– ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่ ม.4/2, นายกานต์ ศุกระกาญจน์ ม.4/3 (รับโล่) , นายปิยวัฒน์ ศรภักดี ม.4/3, นายณพ ศรีสวรรค์ ม.4/3, นายธรรมิษฐ์ จันทรา ม.4/4, นายณัฐสิทธิ์ เชื้อสุวรรณ์ ม.4/4, นายวิพุธ สวนคร้ามดี ม.4/4, นายอนันต์ อุดม ม.4/5, นายภัทรพล ศรีสวรรค์ ม.4/5, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1, นายเขมวัฒน์ วิเชียรวัชระ ม.5/1, นายปภังกร ธนโรจน์ ม.5/1, นายชยุตม์ ประทุมมาลย์ ม.5/2, นายพิชย์ชัย กัลป์ธุวานนท์ ม.5/2, นายธีนภัทท์ กันตะบุตร ม.5/2, นายกิตติพัทธ์ เตชะอำนวยวิทย์ ม.5/3, นายณัชพล สุธรรมดิเรกลาภ ม.5/3, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.5/3, นายกานต์ณัฐ สุนพงษ์ศรี ม.5/4, นายธีร์ ธนาธรรมภพ ม.5/4, นายจิรภัทร อชิรวราชัย ม.5/4, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 (รับโล่) , นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.5/5 และ นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน ม.5/5

Related Posts

รองแชมป์ลีลาศ ม.2
Achievements, Latest News
รองแชมป์ลีลาศ ม.2

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ตัวแทนนักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School