ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Shelton College International จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อนต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.5 จำนวน 23 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ณ Shelton College International โดยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของสิงคโปร์, สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทางทะเล เข้าชม NEWater ระบบการจัดการน้ำและอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ฯลฯ อีกทั้งสนุกสนานกับเครื่องเล่นทันสมัยใน Universal Studio สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนอยู่ในการดูแลของคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณครูที่ร่วมเดินทาง พร้อมทั้งคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก ได้เดินทางไปส่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเดินทางอีกด้วย

Related Posts

อบรม Developing Android Application by Google
Activities, Latest News
อบรม Developing Android Application by Google

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหัวข้อ Developing Android

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561
Activities, Latest News
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำคณะครูคำสอนและครูคาทอลิกเข้าร่วม “ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School