ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
– การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/5, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/6, ชนะเลิศ ป.6/4, รองชนะเลิศ ป.6/1
– ความประพฤติดี : ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.4/1, ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญบำรุง ป.4/1, ด.ช.ณัฏฐพล ศุภกิจจานุสรณ์ ป.4/1, ด.ช.ธิติพัทธ์ ชาป่ง ป.4/2, ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.4/2, ด.ช.กฤตเมธ อินทร ป.4/2, ด.ช.ชยพล พงษ์เจริญไทย ป.4/3, ด.ช.ณภัทร ศรีขำ ป.4/3, ด.ช.ณัฐศิวัช ดวงมณีรัตนชัย ป.4/3, ด.ช.รัชพล สุธีพิเชษฐภัณฑ์ ป.4/4, ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ป.4/4, ด.ช.มานิตย์ วราฤทธิ์หิรัญกุล ป.4/4, ด.ช.ณัช อินมะตูม ป.4/5 (รับโล่), ด.ช.ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.4/5, ด.ช.ปกป้อง บุณยะรัตเวช ป.4/5, ด.ช.ปัณณพัฒน์ ฉัตรศิริรัตน์ ป.4/6, ด.ช.ฐาปนวัฒน์ นวสกุลเกียรติ ป.4/6, ด.ช.ภูธนา โนรีแพทย์ ป.4/6, ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.5/1, ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.5/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.5/1, ด.ช.เจตน์ เตชะสุกิจ ป.5/2 (รับโล่), ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.5/2, สิรวุฒิ เมฆเกรียงไกร ป.5/2, ด.ช.ธีราธร องอาจ ป.5/3, ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.5/3, ด.ช.กิตติคุณ สิทธิหาโคตร ป.5/3, ด.ช.พสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง ป.5/4, ด.ช.สิรภพ อัครวิภานนท์ ป.5/4, ด.ช.ปรินทร์ จันทร์ทอง ป.5/4, ด.ช.จิรันตน์ฌาณ ศิริพรอดุลศิลป์ ป.5/5, ด.ช.คณิศ ถนอมพิชัย ป.5/5, ด.ช.ธนกฤต ชุณหชวาลวง ป.5/5, ด.ช.กวินทัต วิลาลัย ป.5/6, ด.ช.สฐิพัจ บูรณกิจวิสูตร ป.5/6, ด.ช.อิทธิวัฒน์ สุทธิพงศ์ ป.5/6, ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ป.6/1, ด.ช.ดิศพัชร วศินวสุกุล ป.6/1, ด.ช.ณราเมศ ทีฆธนานนท์ ป.6/1 (รับโล่), ด.ช.ภวัต พรหมสุคนธ์ ป.6/2, ด.ช.ศิธา นาคศิริ ป.6/2, ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ป.6/2, ด.ช.อนุภัทร อุดม ป.6/3, ด.ช.ธีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ์ ป.6/3, ด.ช.ธนัช ประภาพกุล ป.6/3, ด.ช.สิทธินนท์ พชรอาชา ป.6/4, ด.ช.ชัยวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์ ป.6/4, ด.ช.พีระพัชร ปัณณพงศ์ ป.6/4, ด.ช.เดชาธร จันทร์เจริญ ป.6/5, ด.ช.นภัส อับดุลลอสุวรรณ ป.6/5, ด.ช.อิทธิพัทธ์ อร่ามรัศมีกุล ป.6/5, ด.ช.รวิโรจน์ อนุตรานุกุล ป.6/6, ด.ช.ภูมิกิติ ปราสาทวัฒนา ป.6/6 และ ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School