มอบรางวัลงานห้องสมุด 2562

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องสมุดมาร์เกรีตา ดังนี้
– กิจกรรม SD Reading Club
– ระดับประถมศึกษา รางวัลสุดยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่ ด.ช.อินทัช แช่มสุวรรณวงษ์ ป.3/1 อ่านได้ 69 เล่ม
– รางวัลยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร)
1. ด.ช.อภิวิชญ์ เอกเจริญชัย ป.6/1 อ่านได้ 61 เล่ม
2. ด.ช.คีริน โลหะอนุกูล ป.6/1 อ่านได้ 29 เล่ม
3. ด.ช.ณชคุณ ศรมณี ป.6/3 อ่านได้ 25 เล่ม
4. ด.ช.ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.2/2 อ่านได้ 20 เล่ม
– ระดับมัธยมศึกษา รางวัลสุดยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท) ได้แก่ ด.ช.กฤษฎิ์ หิรัญวัชรพฤกษ์ ม.1/2 อ่านได้ 72 เล่ม
– รางวัลยอดนักอ่าน (ได้รับเกียรติบัตร)
1. ด.ช.คณพศ คณาพิทักษ์ ม.2/6 อ่านได้ 69 เล่ม
2. ด.ช.ศุภฤต ตรีสุชน ม.3/6 อ่านได้ 61 เล่ม
– คุณแม่มาร์เกรีตาชวนอ่าน
o เรื่องคุณพ่อบอสโกยิ้ม พร้อมประดิษฐ์โมเดลคุณพ่อบอสโก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 2-31 มกราคม 2563 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
o โมเดลคุณพ่อบอสโก
ชนะเลิศ ได้แก่
1. ด.ช.อภิเชษช์ แซ่สง ป.1/4
2. ด.ช.วิสิฐ ลิ่วไอศวรรย์ ป.1/4
รองชนะเลิศ
1. ด.ช.พุฒิธร ฤตชยางกูล ป.1/3
ชมเชย
1. ด.ช.ปัณณธร เพ็ชรนารี ป.1/4

o เรื่อง เกษตรกรรมลองทำดู ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในรัชกาลที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ชนะเลิศ ด.ช.พัชรโรจน์ นาคพันธวงษ์ ป.5/4
รองชนะเลิศ ด.ช.อณาคิณ พิริยะกุลชัย ป.5/4

– นิทานของคุณแม่มาร์เกรีตา
o เรื่อง ลอยพระประทีปคืออะไร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 1 – 29 พฤศจิกายน 2562 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ชนะเลิศ ด.ช.ณิม อภิศักดิ์ศิริกุล ป.1/4
รองชนะเลิศ ด.ช.อภินันทน์ ธรรมราช ป.2/3
ชมเชย ด.ช.ปรัตถกร โชติการ ป.1/4
o เรื่อง ซานตาคลอส คือใคร พร้อมประดิษฐ์แว่นตาของซานตาคลอส ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เมื่อวันที่ 2 -13 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
ชนะเลิศ
1. ด.ช.ธฤต แซ่ลิ้ม ป.2/3
2. ด.ช.ศิรเมศร์ ธนโชคจินดาวัฒน์ ป.2/3
รองชนะเลิศ ด.ช.อัครินทร์ เปรมอนันต์ ป.2/3
ชมเชย ด.ช.กิตติภพ ตริไตรตรอง ป.2/2

– Library game แฟนพันธุ์แท้หนังสือการ์ตูนความรู้ ชุด เรื่องผี ๆ รอบโลก (ผีเทศกาล ผีสี่ภาค ผีเกาหลี และ ผีจีน)
ระดับประถมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช.ณศรัณย์ จิระสุทธิโรจน์ ป.5/4
ด.ช.เมทัส กิจจารักษ์ ป.5/4
รองอันดับ 1 ด.ช.อัสมัท เบ็ญเราะมาน ป.5/4
ด.ช.หฤษฎ์ กิมสิน ป.5/4
รองอันดับ 2 ด.ช.ปวริศ เทพไชย ป.5/1
ด.ช.นำโชค สืบทอง ป.5/1
ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิศ ด.ช.ธยาน์วิญญ์ ตั้งวิทยานุกูล ม.2/5
ด.ช.ธฤต ขอนแก้ว ม.2/5
ด.ช.อธิวัฒน์ ทัพรอด ม.2/5

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School