ม.1เข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1 ไปเข้าค่ายพุทธธรรมเยาวชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กระจกส่องใจ, แสงเทียนแสงธรรม, พระคุณแม่ เป็นต้น

Related Posts

พิธีเดินรูป 14 ภาค
Activities, Latest News
พิธีเดินรูป 14 ภาค

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาคในเทศกาลมหาพรต

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School