อบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2/2559

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Related Posts

พิธีเดินรูป 14 ภาค
Activities, Latest News
พิธีเดินรูป 14 ภาค

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีเดินรูป 14 ภาคในเทศกาลมหาพรต

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School