ฝ่ายวิชาการ

 • มิสบานเย็น เสือชม
  มิสบานเย็น เสือชม
  งานวิชาการและวัดผล

     [email protected]

 • มาสเตอร์นัฐวุฒิ อภัยวิวัฒน์
  มาสเตอร์นัฐวุฒิ อภัยวิวัฒน์
  งานวิชาการและวัดผล

     [email protected]

 • มาสเตอร์ยุทธชัย จิตปราณีต
  มาสเตอร์ยุทธชัย จิตปราณีต
  งานวิชาการและวัดผล

     [email protected]

 • มิสนภัสวรรณ บุญนิธี
  มิสนภัสวรรณ บุญนิธี
  งานห้องสมุด

     [email protected]

 • มิสกฤษณา สุขประเสริฐ
  มิสกฤษณา สุขประเสริฐ
  งานห้องสมุด

     [email protected]

 • มิสภัทรฤทัย ขันธปรีชา
  มิสภัทรฤทัย ขันธปรีชา
  งานห้องสมุด

     [email protected]

 • มิสชมพูนุท ศิลปี
  มิสชมพูนุท ศิลปี
  งานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

     [email protected]

 • มิสนิลวรรณ ณ สุนทร
  มิสนิลวรรณ ณ สุนทร
  งานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

     [email protected]

 • มาสเตอร์สุนันท์ สงวนสัตย์
  มาสเตอร์สุนันท์ สงวนสัตย์
  งานส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

     [email protected]

 • มาสเตอร์สุพรรณ ชารีโคตร
  มาสเตอร์สุพรรณ ชารีโคตร
  งานทะเบียน

     [email protected]

ฝ่ายธุรการ

 • มิสวันณภา กิจรพล
  มิสวันณภา กิจรพล
  งานธุรการ

     [email protected]

 • มิสขวัญยืน เลิศเกษตรกรรม
  มิสขวัญยืน เลิศเกษตรกรรม
  งานธุรการ

     [email protected]

 • มิสธาริณี นครชัย
  มิสธาริณี นครชัย
  งานธุรการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์พีรยุทธศิ์ กิจสวัสดิ์
  มาสเตอร์พีรยุทธศิ์ กิจสวัสดิ์
  งานอภิบาล

     [email protected]

 • มิสสุณี สุรชวาลา
  มิสสุณี สุรชวาลา
  งานการเงิน

     [email protected]

 • มิสร่มไทร ขัตติวิริยภิญโญ
  มิสร่มไทร ขัตติวิริยภิญโญ
  งานการเงิน

     [email protected]

 • มิสประไพ บุตรศรี
  มิสประไพ บุตรศรี
  งานการเงิน

     [email protected]

 • มิสจันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร
  มิสจันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร
  งานการเงิน

     [email protected]

[email protected]ุมชน

 • มาสเตอร์อุดมศักดิ์ ภัทรกูล
  มาสเตอร์อุดมศักดิ์ ภัทรกูล
  งานโภชนาการและสุขอนามัย

     [email protected]

 • มิสอภิญญา ยอแซฟ
  มิสอภิญญา ยอแซฟ
  งานโภชนาการและสุขอนามัย

     [email protected]

 • มิสอรุณี พินภิรมย์
  มิสอรุณี พินภิรมย์
  งานบริการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์ฐปนนันท์ ไชยสุริยานุฑิต
  มาสเตอร์ฐปนนันท์ ไชยสุริยานุฑิต
  งานบริการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์วีรศักดิ์ เจริญรูป
  มาสเตอร์วีรศักดิ์ เจริญรูป
  งานบริการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์ณัฐพล ทองอินทร์
  มาสเตอร์ณัฐพล ทองอินทร์
  งานบริการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์ฐาปณิก อินทเจริญศานต์
  มาสเตอร์ฐาปณิก อินทเจริญศานต์
  งานบริการ

     [email protected]

 • มาสเตอร์สุธนะ ตั้งตระกูล
  มาสเตอร์สุธนะ ตั้งตระกูล
  ผู้ประสานงาน SMS

     [email protected]

งานอภิบาล

 • มิสนิตยา สิงห์สา
  มิสนิตยา สิงห์สา
  งานอภิบาลและประกาศข่าวดี

     [email protected]

[email protected]มพันธ์

 • มิสอารดา วัชราภรณินทร์
  มิสอารดา วัชราภรณินทร์
  งานวารสาร

     [email protected]

 • มาสเตอร์กันต์ แสงสีทอง
  มาสเตอร์กันต์ แสงสีทอง
  หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

     [email protected]

 • มาสเตอร์ปกรณ์ แก้วพันธุ์ช่วง
  มาสเตอร์ปกรณ์ แก้วพันธุ์ช่วง
  งานโสตทัศนศึกษา

     [email protected]

 • มาสเตอร์สยมภู สุวรรณเนตร
  มาสเตอร์สยมภู สุวรรณเนตร
  หัวหน้างานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

     [email protected]

 • มาสเตอร์ภูมิ สุคันธพันธ์
  มาสเตอร์ภูมิ สุคันธพันธ์
  งานควบคุมระบบคอมพิวเตอร์

     [email protected]

งานประกันคุณภาพ

 • มิสอรุณี คูณสมบัติ
  มิสอรุณี คูณสมบัติ
  งานประกันคุณภาพ

     [email protected]

 • มาสเตอร์อติคม เลียบศิรินนท์
  มาสเตอร์อติคม เลียบศิรินนท์
  งานประกันคุณภาพ

     [email protected]

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School