รองแชมป์ลีลาศ ม.2

AchievementsLatest News

ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2 ตัวแทนนักกีฬาลีลาศในสังกัดสมาคมลีลาศแห่งประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาลีลาศระดับนานาชาติ ประเภท Standard รุ่น TDSA Junior I Open ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ WDSF World Open The 9TH “King’s Cup” Thailand Open 2018, WDSF World Open and WDSF Youth Open (Standard & Latin) ระหว่างวันเสาร์ที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย  VIEW MORE PHOTOS

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขันมีดังนี้             – ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย –   ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท : ด.ช.พลภูมิ  วงษ์วิไลวารินทร์ ป.6/1 และ ด.ช.นันทกร  วิชากรกุล ป.6/1 –   เข้ารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ภทรธร  ไพศาขมาศ ป.6/1, ด.ช.อภิภู นันทไพฑูรย์ ป.6/1 และ ด.ช.ศิษฎิเจฏฐ์  สี่พยัคฆ์ ป.6/2             – ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ม.2/1 ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 86 ด.ช.กฤตเมธ

Read more

ชมเชยตอบปัญหาสังคม

AchievementsLatest News

นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันประวัติศาสตร์ไทย จากการตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “รางวัลการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ วชิราวุธวิทยาลัย  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชมเชยตอบปัญหาวิชาการ

AchievementsLatest News

นายธัชธน  จุลพลัง ม.6/1 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชมเชยตอบปัญหาประวัติศาสตร์

AchievementsLatest News

นายปัณณทัต จิตตกูล ม.6/1 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “ปุจฉา-วิสัชนา ปัญหาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2” โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 : 5 ทศวรรศ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม  VIEW MORE PHOTOS

Read more

แข่งขันกลอนสด

AchievementsLatest News

เข้าร่วมการแข่งขันกลอนสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2561 : 5 ทศวรรศ อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม : นายอิรฟาน มะลี ม.6/1, นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 และ นายณภัษ แต้ไพบูลย์ ม.5/1  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ลำดับ 4 ตอบปัญหากฎหมาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลแพ่งธนบุรี ได้ลำดับ 4 รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 : นายพีรศักดิ์  กลับเกตุ ม.6/5 และ นายธนวินท์  วงศ์ศรีสุชน ม.6/5  VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงประกวดสิ่งประดิษฐ์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม นำสู่ไทยแลนด์ 4.0” ชุด HydroCOMP ได้เหรียญทองแดง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : นายชลสิทธิ์ อรุณศรี ม.6/3 และ นายฐิติศาสตร์ ฐิตะฐาน ม.6/3 โดยมี มาสเตอร์พันเทพ กู่นอก,  มิสจุฑามาศ คงอภิรักษ์, มิสนันทิกา พันธนะหิรัญ, มาสเตอร์จำเนียร วิริยศ และ มาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ เป็นครูที่ปรึกษา  VIEW MORE PHOTOS

Read more

ชนะเลิศแข่งขันคอมพิวเตอร์

AchievementsLatest News

การแข่งขันด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงาน IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2018 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท : นายพันธกร สถาปนาสกุล ม.6/2 และ นายปิยะพล ทองเกลา ม.6/2  VIEW MORE PHOTOS

Read more

รองชนะเลิศตอบปัญหากฎหมาย

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับมัธยมศึกษา จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบัตร เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 : นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5, นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชนม.6/5 และ นายปัญวัชร จิตมงคลทอง ม.6/5  VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School