รองแชมป์สแต็คระหว่างโรงเรียน

Achievements

Download The Free Phi Phi Phi Fee ผลการแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2559 (WSSA 2016 SCHOOL BATTLE SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬานิมิบุตร ดังนี้ – ด.ช.ภาณุวัตร สอนแก้ว ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 4 เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยว 3-6-3, ประเภทเดี่ยว Cycle, ประเภททีม Head-To-Head 3-6-3 Relay และ Timed 3-6-3 Relay – ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.1/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ 3

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ การงานฯ

Achievements

리눅스 tomcat8 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ดังนี้ การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.สรวิศ เกียรติจรูญศิริ ม.1/1 – ด.ช.ณชพล พงศ์ไทย ม.2/1 – ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1 – นายรังสี เบญจอนันต์พงศ์ ม.4/1 การประกวดทำการ์ดจากคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “The Memorial of King Graphic Design Art” – นายปาฏิหาริย์ นวราช ม.5/5 – นายพิทวัส กุลไกรจักร 6/1

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

Achievements

UV 집행유애 다운로드   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดังนี้ การ์ดทำมือ หัวข้อ “ พระคุณของพ่อ” – ด.ช.ยศวิชญ์ อรุณฉายพงศ์ ป.1/4 – ด.ช.สิรวิชญ์ มั่งมี ป.3/3 – ด.ช.ดิศพัชร วศินวสุกุล ป.4/1 – ด.ช.จิรภัทร ไพศาลทรัพย์ ป.5/1 – ด.ช.สิรภพ มนูรัชต์ ป.6/1 วาดภาพพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 – นายชัชวีร์ ชลิตพิบูลย์ ม.4/3 – นายอธิพัฒน์ เลิศกรกิจจา ม.5/3 – นายณภัทร สุดภักดี ม.6/2 – นายธนานันต์ พิพัฒน์ประเทือง

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

Achievements

가이버 만화책 다운로드 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้      การแต่งคำขวัญหัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.ชยานนท์ จันทร์สาส์น ป.4/2 – ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ป.5/1 – ด.ช.กวิน  เจตะสานนท์ ป.6/2 การแต่งกลอนสุภาพจำนวน 2 บท หัวข้อ “พระคุณของพ่อ” – ด.ช.สิทธา เกตุราทร ม.1/3 – ด.ช.ศรัณย์ ประยูรศิริศักดิ์ ม.2/1 – ด.ช.ศรัณย์  ศิริโชติ ม.3/1 – ด.ช.พิทวัส อร่ามรัศมีกุล ม.3/1 การแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 4 บท – นายเศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข

Read more

ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

Achievements

Download Hero Moon 3   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดังนี้ “Postcard  to Dad” และเขียนข้อความถึงพ่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ – ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ป.1/2 – ด.ช.พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์ ป2/4 – ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.3/3 – ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ป.4/2 – ด.ช.ปรทัต  อุดมเกียรติ ป.5/5 – ด.ช.พาเหนือ สุรีย์พงษ์ ป.6/1  “Resolution on Father’s Day” – ด.ช.ภูรินท์ เลิศประสิทธิวงศ์ ม.1/6 – ด.ช.นรุตม์ ชีพเจริญรัตน์ ม.2/2  “King

Read more

ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์

Achievements

Download the Kart Rider game กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต นายธัชธน จุลพลัง ม.4/1 ลำดับที่ 51 นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 ลำดับที่ 60 นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 ลำดับที่ 25 นายจิรทีปต์ ศรีวชิโรบล ม.5/3 ลำดับที่ 23 มีสิทธิ์รับทุนปริญญาตรี 30% นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 ลำดับที่ 16 รับทุนปริญญาตรี 30% นายธนพล วัชรโกเมนกุล ม.6/1 ลำดับที่ 6 รับทุนปริญญาตรี 30%

Read more

แข่งขันสร้างแผนที่

Achievements

Download Hansel Excel กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันสร้างแผนที่ด้วย ArcGIS Online โครงการกิจกรรมวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ  ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.4/5 นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 นายจิรทีปต์  ศรีวชิโรบล ม.5/3

Read more

สังคมเสริมปัญญา ม.ปลาย

Achievements

유튜브 원음 mp3 ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 อันดับ 1 ของจังหวัด และอันดับ 2 ของภาค นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 อันดับ 2 ของจังหวัด และอันดับ 3 ของภาค นายณภัทร ตันพิสุทธิ ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัด  และอันดับ 5 ของภาค นายปุญญพันธุ์ พิริปุญโญ ม.4/1 อันดับ 5 ของจังหวัด อันดับ 6 ของภาค นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.4/1 อันดับ 6 ของจังหวัด และอันดับ 7

Read more

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ม.ปลาย

Achievements

Revenge of the glass กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแข่งขัน นายปัณณทัต จิตตกูล ม.4/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร นายอติวัฒณ์ อ่องเล็ก ม.4/2 เข้ารอบเจียระไนเพชร นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.4/5 ได้รับเกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.4/5 เข้ารอบเจียระไนเพชร นายจิตรพล พูลวิทยกิจ ม.6/1 เข้ารอบเจียระไนเพชร

Read more

ตอบปัญหาอาเซียน

Achievements

갤럭시s 오딘 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ : ด.ช.ปรณินทร์  ชัยชาญชีพ ม.3/1 และ ด.ช.ศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.3/4

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School