ทดสอบวัดทักษะความรู้คณิต วิทย์ ไทย สังคม

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับหน่วยงานทดสอบวัดทักษะความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ดังนี้   ป.2-ม.6 ทดสอบโครงการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ของบริษัท TOP TEST CENTER เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ 연애시대. 2566 ป.2-ม.6 สอบวัดความรู้วิชาสังคมศึกษา ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ Download Golden Knights. 2566 ป.2 สอบวัดความรู้วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 7080 다운로드. 2566 ป.2-ม.3 สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Read more

สปสช. ตรวจสุขภาพฟัน ป.1 ป.2 และ ป.6

ActivitiesLatest News

Download Laputa วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คลินิกทันตกรรมบางกอกสไมล์ ได้นำรถทันตกรรมเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันและอนามัยช่องปาก ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 6 บริเวณหน้าสำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 베이 코리언 즈 다운로드 존 윅3 Download the movie quick 제5공화국

Read more

โครงการคณิตศาสตร์ “พี่สอนน้อง”

ActivitiesLatest News

a7x 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกไม่เพียงมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนตามความถนัดความสนใจ เรายังปลูกฝังความเป็นสุภาพบุรุษเซนต์ดอมินิก​ ด้วยหนึ่งกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง “โครงการนำช้างน้อยสู่ช้างเผือก (พี่สอนน้อง)” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โครงการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสนใจ และต้องการพัฒนาทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ได้ทบทวนเนื้อหาหรือเรียนเพิ่มเติมจากชั่วโมงเรียน โดยมีพี่ ๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ มีจิตอาสา มาช่วยสอนน้อง ๆ ทุกวันศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น Download Samurai Showdown 4. ซึ่งพี่ ๆ ได้เตรียมสื่อการสอนและเอกสารประกอบการเรียนให้น้อง ๆ ได้ฝึกหัดทำแบบทดสอบ ด้วยบรรยากาศการเรียนที่เป็นกันเอง “พี่สอนน้อง” เป็นโครงการที่ฝึกให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทั้งความรู้ มิตรภาพ และความผูกพันของพี่น้องเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Clean movie

Read more

ห่วงใยสุขภาพครอบครัวเซนต์ดอมินิก ใส่ใจคุณภาพอากาศในโรงเรียน

ActivitiesLatest News

Download the full buzz song มาสเตอร์พรสิทธิ์ จาระนัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมคณะทำงานได้ดำเนินการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอในด้านอุปกรณ์ อาคารสถานที่ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของครอบครัวเซนต์ดอมินิกเป็นสำคัญ   โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก : เจ้าหน้าที่จากบริษัท SCG International Corporation Co., Ltd Gun Mayhem. ได้มาตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณที่ติดตั้งระบบ SCG Bi-ionization air purifier กับระบบปรับอากาศในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เพื่อลดความเสี่ยงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเชื้อโรคต่าง ๆ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ Moonlight Angel. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดการปล่อยปริมาณไอออนจากตัวอุปกรณ์ในอากาศ สามารถสรุปได้ว่าระบบ Bi-ionization Air Purifier (Bi-ion) มีประสิทธิภาพในการจัดการมลพิษในอาคาร ค่าปริมาณไอออนอยู่ในค่าเฉลี่ยที่ดี-ดีมาก มีปริมาณเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่ดี โดยจะมีการตรวจวัดคุณภาพตามกำหนดเวลาที่เหมาะสม

Read more

พิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปีบริหาร 2566–2567

ActivitiesLatest News

Download the psalms โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีสถาปนานายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ และคณะกรรมการบริหาร ประจำปีบริหาร 2566–2567 โดยมาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กล่าวเปิดงาน และมอบเหรียญแก่นายกสโมสรประจำปี 2566-2567 ได้แก่ นายณราเมศ ทีฆธนานนท์ ม Rosetta Stone English.5/1 ต่อด้วยการสรุปโครงการประจำปี 2565-2566 แนะนำคณะกรรมการบริหาร และกล่าวแนะนำโครงการประจำปี 2566-2567 จากนั้น ประธานในพิธี มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ร.ต.อ.อิศรา เจริญธรรม นายกสโมสรโรตารีดุสิต คุณอลิสา จวบสมัย ประธานคณะอนุกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค 3350 โรตารีสากล มาสเตอร์เทวฤทธิ์ ยิ้มช้อย อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ และตัวแทนสมาชิกอินเทอร์แรคท์จากโรงเรียนต่าง ๆ กล่าวแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึก จบพิธีด้วยนายกสโมสรประจำปี 2566-2567 กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน พร้อมทั้งอธิบายความหมายของของที่ระลึก และบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

ActivitiesLatest News

lg g3 다운로드 ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน เดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ร่วมประกอบพิธี โดยมีคุณครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ  Download flower pictures. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS   Download Takeru

Read more

International Science Camp in Okayama 2023 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่น

ActivitiesLatest News

Download the ineffectuation ผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นกับ TNI (International Science Camp in Okayama 2023) จัดโดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ 헐크 게임. 2566   วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม เดินทางถึงเมือง Okayama ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟชินคันเซ็น เพื่อไปทัศนศึกษา ณ ปราสาทโอคายาม่า ที่ถูกบูรณะและตกแต่งให้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์   วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ช่วงเช้ามีพิธีต้อนรับจากอาจารย์และนักเรียนของ Okayama University of High School ด้วยบรรยากาศประทับใจ จากนั้นช่วงบ่ายได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น และร่วมชมกิจกรรมชมรมกีฬาของญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีสื่อมวลชนของญี่ปุ่นให้ความสนใจ สัมภาษณ์นักเรียน

Read more

กิจกรรมอ่านให้ฟัง ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

AchievementsLatest News

워킹데드 만화 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอ่านให้ฟัง ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กิจกรรมอ่านให้ฟัง เป็น 1 ในโครงการส่งเสริมการอ่าน สำหรับเดือนมิถุนายน เป็นการอ่านใบงานความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ เดือนกรกฎาคม เป็นใบงานความรู้ประวัติของวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยนักเรียนจะต้องอ่านให้ผู้ฟังครบ 4 คน และนำใบงานมาส่งครู จากนั้นจะมีการจับสลากใบงานเพื่อมอบรางวัลแต่ละเดือน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้   ประจำเดือนกรกฎาคม ป.1-3 ระดับชั้น ป.1 : ด.ช.อริณย์วัฒน์ ศุภเตชาติวงษ์ ป.1/1 ด.ช.กฤช ลิมปิวัฒกี ป.1/2 และ ด.ช.ชยพล อารีย์กุล ป.1/3 ระดับชั้น ป.2

Read more

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ SD English October Camp 2023

ActivitiesLatest News

구구단 노래 다운로드 เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน มาสเตอร์จิรวัฒน์ ยอดละเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา มิสศิริวรรณ ภูริวัฒนธรรม งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ NZ STUDY จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนะนำข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ SD English October Camp 2023 ที่เมือง Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 7 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ 인포그래픽 무료. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน VIEW MORE PHOTOS autodesk 123d

Read more

ตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.6 ม.1 และ ม.4

ActivitiesLatest News

Download your Microsoft account โครงการแพทย์ SMS. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาล SYH ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.6 ม.1 และ ม.4 ตามแผนการดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในโรงเรียน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ Download Windows 7 32-bit Hangul. 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS sp3 다운로드

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School