ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กรุณามอบโล่เกียรติยศเพื่อขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียนในฐานะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2561 – 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Download movies from abroad 맥용 베들레헴 성경 다운로드 Download Rose 동굴 이야기

Read more

ป.3 สอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

ActivitiesLatest News

Mirror free กลุ่มลูกเสือสำรองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 เพื่อให้ลูกเสือทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และพิธีประดับดาวดวงที่ 3 ตามหลักการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือสำรอง และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ผบ.นิลรยา ภักตร์ผ่อง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสำรองต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานประกอบด้วย ฐานความปลอดภัย ฐานนักปฐมพยาบาล ฐานนักค้นหาธรรมชาติ ฐานการฝีมือ เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Fifa 2000 스위치 nsp intellij 테마 다운로드 cheat engine 6.4 다운로드

Read more

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ActivitiesLatest News

무한도전 전편 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีพิธีถวายพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ประธานในพิธีได้ประกอบวจนพิธีกรรมน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ตามด้วยการอ่านบทรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม ณ ลานอเนกประสงค์มาโกเน VIEW MORE PHOTOS 카툰 워즈 버그 판 apk Aljic Free Download esxi 6.7 Download Premier Pro cc

Read more

พิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ

ActivitiesLatest News

팩토리오 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำโรงเรียน) โดยมีคุณครู และนักเรียนร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS 네이버 웹툰 다운로드 Download Voice1 Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri

Read more

การแนะนำระบบ TCAS และติว GAT เชื่อมโยง

ActivitiesLatest News

Download Google Space บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยสายงานทรูปลูกปัญญา ได้มาจัดโครงการ TCAS School Tour by TruePlookpanya ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เริ่มด้วยการแนะนำให้รู้จัก TCAS ปี 2564 เพื่อวางแผนการศึกษาสมัครสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมสรุปเนื้อหาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง โดยอาจารย์สุวัจชัย ดีจ้อย กับอาจารย์โสมนัส จันทรสอาด เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Samsung Galaxy 리니지 퍼플 다운로드 오라클 11g express Download my love by Lee Seung-chul

Read more

แนะแนวการศึกษา ม.3 ต่อ ม.4 ภาษาจีน

ActivitiesLatest News

asmr เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ได้จัดบรรยายแนะแนวการศึกษา ม.3 ต่อ ม.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3, 3/4, 3/5 และ 3/6 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS 업무보고서 download eclipse juno Thinku 스페셜 솔져

Read more

SD Folk Song Show #1

ActivitiesLatest News

모바일 gta4 다운로드 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงความสามารถด้านดนตรี SD Folk Song Show #1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ณ SD CORNER ชั้น 5 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 카프카 세이 베베 글씨팡팡 다운로드 아이폰 크롬 동영상

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

ActivitiesLatest News

공부와락 다운로드 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มาบรรยายเรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก พร้อมทั้งฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนชั้น ป.6 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 VIEW MORE PHOTOS Cinema Download Samsung Wallpaper 프리바람 칸 무비

Read more

ตรวจสุขภาพนักเรียน ป.1-ป.6 โครงการอนามัยโรงเรียน

ActivitiesLatest News

Download Vegas pro 10 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงพยาบาลสายหยุด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 โครงการอนามัยโรงเรียน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS 휴대폰 사진 Download the giant ost of the march Genghis Khan 4 pk 신의퀴즈 리부트 15화

Read more

กิจกรรมระลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

ActivitiesLatest News

제우스 서버 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน อีกทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ คุณครู และนักเรียน ได้ถวายพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านนักบุญ ระหว่างวันอังคารที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Lunatic Don’s Voyage 갓피플성경 다운로드 한컴 오피스 한글 apk Untold secret

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School