อบรม “เพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิต”

Activities

Download Voice1 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง “เพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิต” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ลำดวน ชินมโนพันธ์ และคุณชัชชัย สังฆทิพย์ แผนกครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri 애지중지 Download Harry Potter and the Wizard’s Stone Dubbing

Read more

ดอกไม้จันทน์ด้วยใจภักดิ์ ซ.ด.ถวายอาลัยรัก “พ่อภูมิพล”

Activities

라인 앱 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการอบรมคณะครูประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจากคุณสุวดี ฟองมณี วิทยากรผู้ชำนาญการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัลเบรา ทั้งนี้คณะครูที่ผ่านการอบรมจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับคุณครูและนักเรียนเพื่อร่วมกันเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ VIEW MORE PHOTOS Download Star Wars 7 리그오브레전드 헬퍼 다운로드 무한도전 전편 카툰 워즈 버그 판 apk

Read more

สมาคมศิษย์เก่าฯ ฉายภาพยนตร์การกุศล

Activities

Aljic Free สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศลครั้งที่14เรื่องTransformers : The Last Knight เมื่อวันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2560ที่โรงภาพยนตร์SFX Cinemaเซ็นทรัลพระรามเก้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุและการดำเนินงานของสมาคมฯซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมากโอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วยดีเสมอมาและร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนคุณครูเกษียณอายุรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,415.- บาท VIEW MORE PHOTOS Download esxi 6.7 Download Premier Pro cc Download katok theme 10g of Oracle Database

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

Activities

Hi download my soulmate งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3จำนวน 46คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้กับนักเรียน อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 15ถึงวันอาทิตย์ที่ 16กรกฎาคม2560 ณมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี VIEW MORE PHOTOS 윈도우 아파치 Download Windows 10 1803 88 chapters downloaded Download The Lurie Web

Read more

ถวายเทียนพรรษา

Activities

안드로이드 이메일 첨부 파일 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น  ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันศุกร์ที่  7 กรกฎาคม 2560 โดยมียอดเงินบริจาค 44,046.- บาท VIEW MORE PHOTOS Download the Mac Naver video 미슐랭 가이드 exeinfo pe 다운로드 Download the horror game

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

Activities

Download sketch-up source เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Download math syllabus 찰리와 초콜릿 공장 창세기전3 파트1 무설치 Download Prison Architects

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

Activities

왕좌의 게임 시즌8 3화 자막 งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจในหัวข้อ “การให้ย่อมเป็นสุขมากกว่าการรับ” สำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 44 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อ ความศรัทธาให้กับนักเรียน อีกทั้งมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงหน้าที่ของการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี ด้วยการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา รองอธิการบ้านนาซาเรท บ้านโป่ง เป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 24ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี VIEW MORE PHOTOS a 태그 hwp 오큘러스 리프트 패트와매트 천일문

Read more

สอบชิงทุนโครงการ GIE

Activities

오블리비언 모드 เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 89 คน ในการสอบข้อเขียนเพื่อชิงทุนของโครงการ GIE ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน VIEW MORE PHOTOS 네이버 메모장 다운로드 이력서 자기소개서 양식 Mirror free Fifa 2000

Read more

ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 11

Activities

베들레헴 성경 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายศิลปะ ครั้งที่ 11 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.1 จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะณ ชะอำ – อีโค่ แคมป์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS Sierra iso 월드 앳 암즈 Download The Legend of Camelot lg smart recovery center 다운로드

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

Activities

gt simulator3 다운로드 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้การต้อนรับนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ และ Mr ebse 다운로드. Steve Burt, Director of International Education from Kapiti College ในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) กับ Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 VIEW MORE PHOTOS animal illustrations

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School