English / ไทย

Oldschool

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดิมชื่อว่าโรงเรียน “ดอนบอสโกวิทยา” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เซนต์ดอมินิก” ซึ่ง เป็นโรงเรียนในเครือซาเลเซียนที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

การจัดตั้ง โรงเรียนได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 โดยเปิดสอนเพียง ชั้น ป.1 ก-ข-ค ถึง ป.5 ก-ข-ค จำนวนนักเรียน 214 คน

อักษรย่อของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คือ ซ.ด.

เจ้าของ เดิมมาสเตอร์ปรีดา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของ (ทั้งผู้จัดการและครูใหญ่) เพราะหลักฐาน เอกสารของมูลนิธิ ยังไม่เรียบร้อยต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ “คณะซาเลเซียนแห่ง ประเทศไทย” โดยมีบาทหลวง ยอห์น อุลลิอานา เป็นเจ้าของ ปัจจุบัน เจ้าของโรงเรียนได้แก่ “มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ” โดย บาทหลวงมนูญ สนเจริญ เป็นผู้ถือใบอนุญาต

saint dominic

ตราโรงเรียน

  • โล่ หมายถึง ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือซึ่งประกอบด้วย:
  • ดาว ความสว่างแห่งสติปัญญา
  • หัวใจ ความร้อนรนในความรักต่อกันและกัน
  • ช่อดอกไม้ เจตนาที่บริสุทธิ์ และความเที่ยงตรงในการทำความดี
  • ช่อชัยพฤกษ์ ชัยชนะหรือสัญลักษณ์แห่งความดีที่ได้กระทำ

colors-01

สีประจำโรงเรียน

colorsd-03  สีน้ำเงิน – เป็นสีของท้องฟ้าซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลโอบอุ้มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน

colorsd-02  สีขาว – เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี

Objective2-01

ปรัชญา

เสริมสร้างความรู้ เชิดชูวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม อุดมด้วยคุณธรรม

Vision-01

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกมุ่งพัฒนาผู้เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม เด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

Motto-01

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง

DNA

เอกลักษณ์

โรงเรียนเซนต์ดอนินิก มุ่งจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีพัฒนาการและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรกำหนด

2. นักเรียนรักการเรียนรู้ด้านวิชาการและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21

3. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เหมาะสมกับวัย

4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย

5. นักเรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกับวัย และมีความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

6. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

7. นักเรียนมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัด

8. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

9. นักเรียนมีพฤติกรรมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School