English / ไทย

Oldschool

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เดิมชื่อว่าโรงเรียน “ดอนบอสโกวิทยา” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “เซนต์ดอมินิก” ซึ่ง เป็นโรงเรียนในเครือซาเลเซียนที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก

การจัดตั้ง โรงเรียนได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2504 โดยเปิดสอนเพียง ชั้น ป.1 ก-ข-ค กับ ป.5 ก-ข-ค จำนวนนักเรียน 214 คน

อักษรย่อของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คือ ซ.ด 디아블로 헬퍼.

เจ้าของ เดิมนายปรีดา แสงสว่าง รับเป็นเจ้าของ (ทั้งผู้จัดการและครูใหญ่) เพราะหลักฐาน เอกสารของมูลนิธิยังไม่เรียบร้อย ต่อมาโอนการเป็นเจ้าของให้แก่ “คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย” โดยมีบาทหลวง ยอห์น อูลลิอานา เป็นเจ้าของ ปัจจุบันผู้ถือใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน คือ “มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ” โดย บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตฯ

saint dominic

ตราโรงเรียน

  • โล่ หมายถึง ความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวในการดำเนินชีวิตให้เป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือซึ่งประกอบด้วย:
  • ดาว ความสว่างแห่งสติปัญญา
  • หัวใจ ความร้อนรนในความรักต่อกันและกัน
  • ช่อดอกไม้ เจตนาที่บริสุทธิ์ และความเที่ยงตรงในการทำความดี
  • ช่อชัยพฤกษ์ ชัยชนะหรือสัญลักษณ์แห่งความดีที่ได้กระทำ

colors-01

สีประจำโรงเรียน

colorsd-03  สีน้ำเงิน – เป็นสีของท้องฟ้าซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาลโอบอุ้มจักรวาลทั้งหมด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง โอบอ้อมอารี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคน

colorsd-02  สีขาว – เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ สะอาด แทนความหมายที่ว่า นักเรียนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ มองโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ดี

Objective2-01

ปรัชญา

เสริมสร้างความรู้ เชิดชูวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาสังคม อุดมด้วยคุณธรรม

Vision-01

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ตามแผนพัฒนาระยะ 3 ปี (ปีการศึกษา 2566 – 2568)

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกมุ่งสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เปี่ยมด้วยศาสตร์แห่งความรู้และศิลป์แห่งการเจริญชีวิต เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างบริบูรณ์ รวมทั้งมีสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี ตลอดจนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และส่งเสริม นวัตกรที่สามารถประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน

Motto-01

อัตลักษณ์

ผู้เรียนมีความขยัน ศรัทธา ร่าเริง

DNA

เอกลักษณ์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มุ่งจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

เป้าหมาย

1 Good Morning. นักเรียนมีพัฒนาการและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรกำหนด

2 니나잘해. นักเรียนรักการเรียนรู้ด้านวิชาการและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในศตวรรษที่ 21

3 Download Nightmare School. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และตัดสินใจแก้ปัญหาได้ เหมาะสมกับวัย

4 Download windows 10 .net framework 3.5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดีตามแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ และค่านิยมที่พึงประสงค์ แสดงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาไทย

5 소닉 스튜디오3. นักเรียนมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ได้เหมาะสมกับวัย และมีความสามารถด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

6 Download the intro source. ครูผู้สอนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี

7 vmware vsphere 6.0 다운로드. นักเรียนมีพฤติกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัด

8 Download Slack Messenger. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

9 Conan Show. นักเรียนมีพฤติกรรมตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School