ใบสมัครเรียนพิเศษตอนเย็น ป.1-ม.1 จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ ป.1-ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560 [25 ต.ค. 60]

Latest School NewsSchool News

Download Grand Blue Fantasy ใบสมัครเรียนพิเศษตอนเย็น ป.1-ม.1 จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ ป.1-ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560  Office 2019 Doctor 5 Episode Download the Windows 8.1 Korean language pack Deco Pick

Read more

100 คะแนนเต็ม O-NET ปีการศึกษา 2559

Latest School NewsSchool News

트릭아트 던전 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์   11802 นายชัยพร สิทธวีร์ ม.6/1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์ 13069 นายสรุจ  ตันมีสุข ม.3/1 13090 นายกษิดิศ  แสงรุ่งโรจน์ ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษ 13063 นายยูกิ  สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์ 14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1 14382 ด.ช.กฤตพล เวทยวิศิษฏ์ ป.6/2 14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1 14513 ด.ช.กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ ป.6/1 14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 14541 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6/1

Read more

รายชื่อ ม.1-ม.5 ที่ผลการเรียนรู้ 0 และ ร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [2 มี.ค. 60]

School News

hlm 7.03 다운로드 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 이 비가 Tekken 5 겟아웃 자막 다운로드 Go to the end

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School