ใบสมัครเรียนพิเศษตอนเย็น ป.1-ม.1 จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ ป.1-ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560 [25 ต.ค. 60]

Latest School NewsSchool News

Download Grand Blue Fantasy ใบสมัครเรียนพิเศษตอนเย็น ป.1-ม.1 จันทร์-ศุกร์ และเสาร์ ป.1-ม.1 ภาคเรียนที่ 2/2560  Office 2019 Doctor 5 Episode Download the Windows 8.1 Korean language pack Deco Pick

Read more

100 คะแนนเต็ม O-NET ปีการศึกษา 2559

Latest School NewsSchool News

트릭아트 던전 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์   11802 นายชัยพร สิทธวีร์ ม.6/1   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์ 13069 นายสรุจ  ตันมีสุข ม.3/1 13090 นายกษิดิศ  แสงรุ่งโรจน์ ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษ 13063 นายยูกิ  สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์ 14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1 14382 ด.ช.กฤตพล เวทยวิศิษฏ์ ป.6/2 14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1 14513 ด.ช.กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ ป.6/1 14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 14541 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6/1

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School