เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.3 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

삼성 매뉴얼

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/3, ม.3/6  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ห้อง ม.3/1, ม.3/2 >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/1-ม.3/3 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/4- ม.3/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 5  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 ( ดาราศาสตร์ ) ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 ( ฟิสิกส์) ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชา Science >> Download PDF <<
 • วิชา ICT >> Download PDF <<
 • วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.3/3 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  ห้อง ม.3/4- ม.3/6>> Download PDF <<
 • วิชาออกแบบ  >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีไทย >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์  >> Download PDF <<

 

라스트 엑소시즘 Disney Download the LinkedIn video 징기스칸4pk

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School