เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์ ชั้น ม.3 – ปลายภาคเรียนที่ 1/2564

삼성 매뉴얼

เนื้อหาและการประเมินผลการสอนออนไลน์

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ห้อง ม.3/3, ม.3/6  >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ห้อง ม.3/1, ม.3/2 >> Download PDF <<
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ห้อง ม.3/3, ม.3/4, ม.3/5, ม.3/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/1-ม.3/3 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 ห้อง ม.3/4- ม.3/6 >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยะ 5  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 ( ดาราศาสตร์ ) ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 5 ( ฟิสิกส์) ห้อง ม.3/1, ม.3/2  >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาไทย >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาสังคมศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชา Science >> Download PDF <<
 • วิชา ICT >> Download PDF <<
 • วิชาพื้นฐานวิศวะ >> Download PDF <<
 • วิชาเคมี >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน ห้อง ม.3/3 >> Download PDF <<
 • วิชาภาษาจีน  ห้อง ม.3/4- ม.3/6>> Download PDF <<
 • วิชาออกแบบ  >> Download PDF <<
 • วิชาประวัติศาสตร์ >> Download PDF <<
 • วิชาชีววิทยา  >> Download PDF <<
 • วิชาศิลปะพื้นฐาน >> Download PDF <<
 • วิชาการงานอาชีพ >> Download PDF <<
 • วิชาสุขศึกษา >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีไทย >> Download PDF <<
 • วิชาดนตรีสากล >> Download PDF <<
 • วิชานาฏศิลป์  >> Download PDF <<

 

라스트 엑소시즘 Disney Download the LinkedIn video 징기스칸4pk

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School