100 คะแนนเต็ม O-NET ปีการศึกษา 2559

트릭아트 던전

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  • วิชาคณิตศาสตร์  

11802 นายชัยพร สิทธวีร์ ม.6/1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  • วิชาคณิตศาสตร์

13069 นายสรุจ  ตันมีสุข ม.3/1

13090 นายกษิดิศ  แสงรุ่งโรจน์ ม.3/1

  • วิชาภาษาอังกฤษ

13063 นายยูกิ  สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  • วิชาคณิตศาสตร์

14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1

14382 ด.ช.กฤตพล เวทยวิศิษฏ์ ป.6/2

14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1

14513 ด.ช.กานต์พนธ์ พู่จิตร์กานนท์ ป.6/1

14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1

14541 ด.ช.พันแสง ชัยสิทธิ์ ป.6/1

15317 ด.ช.ภูมิฤท อำมฤคโชค ป.6/1

14396 ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

15986 ด.ช.พชร ไช่ ป.6/5

  • วิชาภาษาอังกฤษ

14383 ด.ช.สิรวิชญ์ นามเจริญชัยสุข ป.6/1

14329 ด.ช.ศราวิน อภินทนาพงศ์ ป.6/1

14324 ด.ช.ภูมิพัฒน์ กัมมารังกูร ป.6/2

14313 ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ์ ป.6/1

14483 ด.ช.ปุริม พุ่มชื่น ป.6/1

14456 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1

14396 ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1

14386 ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ป.6/1

  • วิชาสังคมศึกษา

14386 ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ ป.6/1

Ps4 Pre-purchase da# 구글지도 이미지 다운로드 cnc

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School