เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิก

AchievementsLatest News

นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (The 2nd  Thailand Geography Olympiad : 2nd TGeo 2019) จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (รอบที่ 2) 16th International Geography Olympiad : iGeo 2019 ระหว่างวันพุธที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่

Read more

คว้ารางวัลชนะเลิศเพลงทรงเครื่อง

AchievementsLatest News

ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท และ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท จากการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการแสดง “เพลงทรงเครื่อง” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีมาสเตอร์เกียรติศักดิ์ ขวัญเมือง เป็นครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

คว้ารองชนะเลิศ Jinpao Automation Contest 2019

AchievementsLatest News

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยทีมวิจัยและพัฒนาชุดควบคุมปัจจัยสำหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก (FaSac : Factor Sensors and Automatics Controller) ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Jinpao Automation Contest 2019 จัดโดย บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นทีมจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงโรงเรียนเดียวที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท ทีมวิจัยและพัฒนาได้แก่ : นายชนภัทร วิเศษโชค ม.6/3, นายณัฐศวัส สุภาพธีรนนท์ ม.6/3, นายณัฐภัทร ลิ้มเจริญ ม.6/3, นายฐิติศาสตร์ ฐิตะฐาน ม.6/3, นายศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์ ม.5/1, ด.ช.อธิพัฒน์ กำแหงเดชพล

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.1-ม.3

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.1/1, รองชนะเลิศ ม.1/4, ชนะเลิศ ม.2/1, รองชนะเลิศ ม.2/3, ชนะเลิศ ม.3/2, รองชนะเลิศ ม.3/5 – ความประพฤติดี : ด.ช.ชณัญญู ชินวุฒิ ม.1/1, ด.ช.ภัคพนธ์ ภักติวงษ์ ม.1/1, ด.ช.ธนกฤต โชตยาภรณ์ ม.1/1, ด.ช.ปรมัตถ์ อภิชัยเจริญกุล ม.1/2, ด.ช.ศักดา วิจิตรพรกุล ม.1/2, ด.ช.ปัณณทัต ม่วงสีตอง ม.1/2, ด.ช.จิรัฏฐ์

Read more

รางวัลชมเชยนักออกแบบรุ่นเยาว์

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการประกวดนักออกนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12 (Grand Sport Teenage Designer Contest) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ เสื้อกีฬาและรองเท้ากีฬา โดยนายบุญชัย อัศวพรชัย ม.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลชมเชย ประเภทเสื้อกีฬา จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 1,121 ผลงาน เข้าร่วมกิจกรรมแคมป์เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ คุณธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ประธานโครงการฯ ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/5, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/6, ชนะเลิศ ป.6/4, รองชนะเลิศ ป.6/1 – ความประพฤติดี : ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.4/1, ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญบำรุง ป.4/1, ด.ช.ณัฏฐพล ศุภกิจจานุสรณ์ ป.4/1, ด.ช.ธิติพัทธ์ ชาป่ง ป.4/2, ด.ช.พชรพล เทียนรุ่งศรี ป.4/2, ด.ช.กฤตเมธ อินทร ป.4/2, ด.ช.ชยพล

Read more

วิทย์อันดับ 1 กทม.

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2561 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด – ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ป.5/2 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร – ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/2, รองชนะเลิศ ม.4/1, ชนะเลิศ ม.5/2, รองชนะเลิศ ม.5/1 – ความประพฤติดี : นายดนุนัย มุขแฉล้ม ม.4/1, นายบรรพ์ บุนนาค ม.4/1, นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.4/1, นายนิพิฐพนธ์ เจียง ม.4/2, นายคีตภัทร ชูรักษ์ ม.4/2, นายตรอง ไตรวุฒิ ม.4/2, นายภฤศ กิจโกศล ม.4/2 (รับโล่), นายกิตติศักดิ์

Read more

ชนะเลิศดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ 2561” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีผลดังนี้ – การแข่งขัน Crossword Game รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.4/1 และ นายณภัทร ตันพิสุทธิ ม.6/1 – การแข่งขัน Crossword Game รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายดนุนัย มุขแฉล้ม ม.4/1 และนายเจตน์สฤษฏิ์ ชินธรรมรักษ์ ม.4/1 – การแข่งขันการ์ดเกม – รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวรภัทร ติรวิภาส ม.4/1 – ชมเชย : นายดิษฐพงษ์ จึงจีระสิทธิ์ ม.4/1, นายธนทัต จีรบุณย์

Read more

ชมเชย “เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน”

AchievementsLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่าย “เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน” รุ่นที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) : นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School