แชมป์ประกวดดนตรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

AchievementsLatest News

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ : ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ ป.4/1, ด.ช.จารุพัฒน์ ชัชวาลย์ ป.5/2, ด.ช.กวินท์ เปี่ยมเจริญกวิน ป.5/2, ด.ช.กฤต ตันไพบูลย์กุล ป.5/3, ด.ช.ปาลิน ฟองตา ป.5/4, ด.ช.ติณณ์ บุญเลิศ ป.5/5, ด.ช.ธัชธรรม เที่ยงธรรม ป.5/5, ด.ช.จุฑาภัทร โพธิเย็น ป.6/1, ด.ช.คงพชร

Read more

คณิตเพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1, นายธนวัฒน์ จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 และ นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ ม.6/3 เข้ารอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบโล่เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบโล่รางวัลให้แก่ ด.ช.ธีรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.6/5 (แชมป์ HAPKIDO), ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ์ ม.2/3 (แชมป์ STACK) และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.2/4 (แชมป์ STACK) ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ศิลปหัตถกรรมระดับมัธยม

AchievementsLatest News

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล ด.ช.ภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์ ม.2/4 เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.วรภัทร ติรวิภาส ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.พีรวิชญ์ ธนเศรษฐ์โสธร ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

Read more

เหรียญทองเทควันโด

AchievementsLatest News

นายธนพนธ์ เลิศทิฐิวงศ์ ม.4/1 ได้เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รุ่นเยาวชน ประเภทต่อสู้ทีมชาย “กาฬสินธุ์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 VIEW MORE PHOTOS

Read more

เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

AchievementsLatest News

ด.ช.ธีรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.6/5, ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ์ ม.2/3 และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.2/4 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

แชมป์เดิน-วิ่งมินิมาราธอน

AchievementsLatest News

ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.4/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งสู้กิเลส ครั้งที่ 1” รุ่นไม่เกิน 12 ปีชาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร (สถิติ 12 นาที 54 วินาที) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ ถนนกาญจนาภิเษก จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์และมูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และชนะเลิศ การแข่งขันเดิน-วิ่งศึกษาศาสตร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 25 รุ่นไม่เกิน 15 ปีชาย ระยะทาง 5 กิโลเมตร (สถิติ 21 นาที 22 วินาที) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ VIEW

Read more

วิชาการ ACT EXTREME EDUCATION ระดับประถม

AchievementsLatest News

ผลการแข่งขันกิจกรรมในวันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2017 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดังนี้ ด.ช.ปองคุณ มณีโชติ ป.2/1 ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันนับเหรียญกษาปณ์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ด.ช.ภาคิน ชิตวิมาน ป.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทขิม ระดับประถมศึกษา ด.ช.พรภวิษย์ งามวิไล ป.5/2 ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทขิม ระดับประถมศึกษา ด.ช.อักษร กิตติบุญญาคุณ ป.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทซออู้ ระดับประถมศึกษา ด.ช.กันตินันท์ พรหมวรานนท์ ป.6/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน การประกวดเดี่ยวดนตรีไทย ประเภทระนาดเอก ระดับประถมศึกษา

Read more

เหรียญทองประกวดดนตรี

AchievementsLatest News

ด.ช.พงศกร นาวาผล ป.5/3 ประกวดดนตรีหลายรายการ ดังนี้ เข้ารอบรองชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา การประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล Special Prize ประกวด Pattaya Classical Guitar Festival and Competition 2017 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ Bayshore Pattaya เหรียญทอง การประกวดเดี่ยว Classic Guitar ระดับประถมศึกษา โครงการ ACT Music Festival 2017 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Yamaha Gold

Read more

PRE-GIFTED & EP 2560

AchievementsLatest News

โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2560 ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 มอบใบประกาศเกียรติคุณดังนี้ ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.4/1 ประเภทคะแนนรวม ป.4, วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตราชเทวี ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ป.4/2 ประเภทคะแนนรวม ป.4 อันดับ 3 ของเขตราชเทวี ด.ช.ธัญชนน เสนาดี ป.4/2 วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 อันดับ 1 ของเขตราชเทวี ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1 ประเภทคะแนนรวม ป.5 และวิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1 ของเขตราชเทวี ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/1 ประเภทคะแนนรวม ป.5 อันดับ 2

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School