กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน”

ActivitiesLatest News

Windows 10 install.wim กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง หลักการลงทุนจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วม จำนวน 33 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 모의고사 시험지 다운로드. 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.   สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้และทำกิจกรรมการลงทุนเบื้องต้น อาทิ กิจกรรมการลงทุน ประเมินความเสี่ยง เกมดาวินชี ทายชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอัลเบรา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 피파16 한글패치

Read more

ฉลอง 50 ปี ซาเลเซียนสงฆ์

ActivitiesLatest News

Untold secret วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตซาเลเซียนสงฆ์ 3 องค์ได้แก่ คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี และคุณพ่อแพทริก มัชโชนี ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก เวลา 10.00 น 갓피플성경 다운로드. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกซาเลเซียนร่วมประกอบพิธีมากกว่า 30 องค์ ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกในประเทศไทยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   อนึ่ง คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี เคยเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างปีการศึกษา 2516-2518 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยฯ คนที่ 12 ระหว่างปี พ.ศ 한컴 오피스 한글 apk.

Read more

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับเชิญเป็นวิทยากรวิชาเคมี

ActivitiesLatest News

제우스 서버 มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักเรียน Learning Blocks หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 และ ม.6/2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน พัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ Download file joe. 2566 ณ ห้องประชุม 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS Download Lunatic Don’s Voyage

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

ActivitiesLatest News

Chocolat novel ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี มีคุณครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ bve4. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS 타자 연습

Read more

กิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน

ActivitiesLatest News

창세기전3 파트1 무설치 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน ในบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชน PLC ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำจากคณะทีมตรวจวิจัยในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งร่วมพัฒนาแนวคิดเพื่อออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 찰리와 초콜릿 공장. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน ห้องงานประกันคุณภาพ และห้องศูนย์การเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ VIEW MORE PHOTOS Download Prison Architects

Read more

โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มาตรฐานระดับดีเลิศ

ActivitiesLatest News

심장이 춤춘다 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย “ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการและสถานศึกษา” ณ โรงอาหารอาคารซาวีโอ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายให้นางสาวลักขณา คำภาค หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มาตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความสะอาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศ มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จากกรุงเทพมหานครอีกด้วย VIEW MORE PHOTOS 삼국지 신조조전 arcview gis 3.2 다운로드 Download sketch-up source Download math syllabus

Read more

นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกิจกรรม Ari Football School Tour

ActivitiesLatest News

테서렉트 ocr เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานบริษัท บูทรูม จำกัด ที่มาจัดกิจกรรม Ari Football School Tour ให้กับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย คุณเจษฎา ชูเดช นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตซอลการท่าเรือเอเอสเอ็ม ร่วมด้วย คุณวรการ นุชละออ สโมสรราชนาวี และคุณพีรัชชัย แสงอ่อน Ari presenter ซึ่งได้มาสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียนในเดือนมกราคม ณ S.D 미러티브. STADIUM อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE

Read more

S.D. Esports Championship 2023

AchievementsLatest News

Download Edenguns เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขัน Esports เกม ROV ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ S.D 킹스맨 한글자막. Esports Championship 2023 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียน ในเดือนมกราคม 2567 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน โดยมีมาสเตอร์มาโนช เอี่ยมประเสริฐ เป็นครูผู้ประสานงาน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศ (ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร) : ทีมลัทย์ดราห์ ซุพต์ซิพซ์ตร์ United ด.ช.ภูตะวัน คาโต้ ม.2/3 (กัปตันทีม)

Read more

ภาษาไทยเสริมปัญญา อันดับ 1 ของประเทศ

AchievementsLatest News

ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยแบบ Onsite และ Online ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2566 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้ รูปแบบ Onsite 1. ด.ช.เธียรวิชญ์ หนูแดง ป.2/3 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของโรงเรียน ของจังหวัด และภาค 2. ด.ช.จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ม.1/1 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัด 3 묵향 35 txt. ด.ช.แจสเปอร์ วิยะสุ ฉัตรประภาชัย ม.1/4 อันดับที่ 2 ของโรงเรียน อันดับที่ 4

Read more

TOP TEST คณิตศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศ

AchievementsLatest News

Download the flowers more than the spanish บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดโครงการทดสอบ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ Hill’s Eyes. 2566 ผลดังนี้   ด.ช.นิรัช คณิวิชาภรณ์ ป.3/1 อันดับที่ 1 ระดับภาคกรุงเทพมหานคร ทุนการศึกษา 500 บาท ด.ช.พิชญุตม์ ประสงค์สุขสันต์ ป.3/2 อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร ด.ช.อชิรวิชย์ หมวกผัน ป.4/4 อันดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร ด.ช.นภนต์ ใหญ่กว่าวงษ์ ป.4/3 อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร ด.ช.ธนมิตต์

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School