การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

websecurify 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE : ครอบครัวคริสตชน ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน ช่วยเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านความเชื่อ อีกทั้งดูแลจิตวิญญาณของบุตรหลานท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตภิบาล เป็นผู้แบ่งปันข้อคิด มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยาย 36 คน และนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 28 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น Download Foxconn Bios. ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Download ppt arrow

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

ActivitiesLatest News

EasySlide งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 29 คน ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้ให้การอบรม นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรับศีลอภัยบาปให้กับนักเรียน และการอบรมสิ้นสุดลงด้วยการร่วมพิธีบูชา เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอัลเบรา และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드 전국무쌍 Download Kim So-wall’s poem

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ActivitiesLatest News

Download Windows Pinball คณะคุณครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) โดยมี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก ร่วมพิธี โอกาสนี้มีการโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับ อันตน ปัณณทัต นรารัตนโชติ ป.6/4 และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบเกียรติบัตรการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 VIEW MORE PHOTOS Download The Last Order of The Total Dream Download the free version of daemon 링크 일괄 다운로드 Download Voice 1

Read more

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

AchievementsLatest News

Senstock ด.ช.ปูรณ์คณัส โอมอารักษ์ ป.6/3 และ ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.6/4 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ โดยมีมาสเตอร์ธันญ์สุธี รัตน์ฐานันท์ เป็นผู้ดูแล VIEW MORE PHOTOS aws pem 다운로드 Download videos on the web Download the Taekyo fairy tale Dexter

Read more

พิธีเปิดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ”

ActivitiesLatest News

문화상품권 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป พิธีเริ่มโดยการถวายเครื่องสักการะบูชา แด่ท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย ตามด้วยการกล่าวคำสดุดีแด่ท่านสุนทรภู่ การชมวีดิทัศน์แสดงผลงานความสามารถของนักเรียน จากนั้นคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ กล่าวให้โอวาท จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS 일러스트 cs5 Download Needfor Speed Shift 오토캐드 2010 체험판 Download the love actuator subtitles

Read more

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ActivitiesLatest News

Download the Hawkma Comprehensive Annotation โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ประธานในพิธี ได้ถวายเทียน ดอกไม้แด่คุณพ่อบอสโก และเสกเข็มนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคุณพ่ออธิการให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ด.ช.ปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์ ม.1/4 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จากนั้นท่านประธานได้ให้โอวาท และให้เกียรติประดับเข็ม พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประดับเข็มแก่นักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW

Read more

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

seed 다운로드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสี กีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนแต่ละห้องเรียน โดยมีคุณครูแม่สี นักเรียนประธานสี พร้อมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS Download the invoice form cheditor Download the handsome font 스팀 pc방

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางร่วมโครงการ Future Leaders Summer School at Eton College

ActivitiesLatest News

도화의 저택 งานวิเทศสัมพันธ์​ โรงเรัยนเซนต์ดอมินิก​ จัดประชุมนักเรียนที่สอบผ่าน​ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ​ Future​ Leaders​ Summer​ School​ at​ Eton​ College​ ณ​ ประเทศอังกฤษ​ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง​ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุม​ เมื่อวันศุกร์ที่​ 17​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ ห้องประชุมรีกัลโดเน VIEW MORE PHOTOS Free download of Hancom Taza Practice Oracle 10g 32 bit 주례사 얼굴없는 보스

Read more

ตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม

ActivitiesLatest News

Abb เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม โดยคุณสันติ โคตรมี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตราชเทวี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ได้มาตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความสะอาดตามแผนการตรวจสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 VIEW MORE PHOTOS 산타클로스 인 트러블 뱀에게 피어싱 다운로드 오토런 Praise mp3

Read more

พิธีไหว้ครู พิธีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ คุณครูใหม่ และนักเรียนใหม่ พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

영화 로그 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีไหว้ครู พิธีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ คุณครูใหม่ และนักเรียนใหม่ พิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พิธีเริ่มด้วยคุณพ่ออธิการถวายเทียน ดอกไม้ แด่คุณพ่อบอสโก อธิษฐานภาวนาและพรมน้ำเสกหนังสือ อุปกรณ์การเรียนดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ เข็มหัวหน้าชั้น เข็มคณะกรรมการนักเรียน และเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ สำหรับสมาชิกใหม่ จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู ตามด้วยพิธีต้อนรับคณะผู้ใหญ่ คุณครูใหม่ และนักเรียนใหม่ โดยผู้แทนครูมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ จากนั้นคุณครูใหม่รับช่อดอกไม้ต้อนรับจากคณะผู้ใหญ่ ตามด้วยการมอบเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ต้อนรับนักเรียนใหม่ หลังจากนั้นเป็นพิธีแต่งตั้งหัวหน้าชั้น พิธีแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โดยคณะผู้ใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้เกียรติประดับเข็มและมอบเกียรติบัตร จากนั้นคุณพ่ออธิการให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ม.1/4 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School