พิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 1

ActivitiesLatest News

os x mountain lion 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 1 เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 โดยมีคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งให้ข้อคิดสำหรับหัวข้อวันนี้ “คุณพ่อบอสโก เพื่อนของเยาวชน (FRIEND)” คุณพ่อบอสโกมีความมุมานะพยายาม มีความรู้ตัวที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง มีน้ำใจดีที่ยืนหยัดมั่นคง มีความเสมอต้นเสมอปลาย ให้เราพิจารณามโนธรรมของเราเอง ว่าในชีวิตของเรา เราได้ทำความดีอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง ตั้งแต่เด็ก ๆ คุณพ่อบอสโกเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน ๆ รู้ว่าเพื่อนแต่ละคนมีนิสัยอย่างไร อ่านมโนธรรมของคนอื่นได้ คุณพ่อได้รับพรพิเศษจากพระจิตเจ้าสามารถทำกิจการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเยาวชน ทำความดีต่อทุกคนเท่าที่สามารถและไม่รังแกใคร ขอพ่อบอสโกได้คุ้มครองพวกเราให้เป็นเยาวชนที่ดีตลอดไป VIEW MORE PHOTOS Download high definition on YouTube 듣는편지 최신음악 Download Terraria for free

Read more

โครงการต่อต้านยาเสพติด

ActivitiesLatest News

하와이 지도 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รับฟังการบรรยายโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION)” โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Lucky Star 심시티3000 국가대표 다운로드 usb 3.0 드라이버 다운로드

Read more

พิธีรับศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

터미네이터 다크 페이트 자막 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.6 จำนวน 14 คน ม.1 จำนวน 2 คน รวม 16 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนักบุญยอห์น บอสโก และรับศีลกำลังของนักเรียนเซนต์ดอมินิก ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS 델파이 2007 Amazon Digital 보글보글 mp3 다운로드 Cake App

Read more

ป.6 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

Download messenger กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาโดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 ทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของอนุสรณ์ที่สร้างขึ้นแด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้ามากยิ่งขึ้น VIEW MORE PHOTOS Download Movie Next download glew Warband Download the java file

Read more

งานวันวิชาการ “15 Intensive Classes & 9 Classes of STEM Education”

ActivitiesLatest News

크라잉넛 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “15 Intensive  Classes & 9 Classes of STEM Education ” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้บูรณาการสาระความรู้เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการไปร่วมงานวิชาการซาเลเซียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยา ที่ผ่านมาอีกด้วย VIEW MORE PHOTOS 스마트폰 바이러스 Download the xbox360 rom 포켓몬스터 블랙2 레드벨벳 power up mp3 다운로드

Read more

งานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน”

ActivitiesLatest News

It’s okay to download it โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันเกมและกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ส่วนในช่วงบ่าย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้น รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาจากนั้นเป็นการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ปกครอง, ร้านอาหารชั้น ม.5 และเกมของชั้น ม.6 VIEW MORE PHOTOS Download The Nuggetbot divfix 다운로드 Download the plan 그리자이아의 과실 다운로드

Read more

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

Download Fest กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์” สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Windows rs5 Download Kaspersky 2019 서큐버스 플레이 firefox 플래시 다운로드

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

레포트 겉표지 다운로드 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS 크롬 익스텐션 오늘 취하면 놀면뭐하니 다운로드 appalling door

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

chrome version 71 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 VIEW MORE PHOTOS Alsi 5.3 downloaded 윈터솔져 자막 Download the song Park Kang-sung vjoy

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

Download the subtitles for Urban Time เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 VIEW MORE PHOTOS Download Naver Sharing Gothic 쎄시봉 drop box 다운로드 스팀 사운드 트랙

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School