กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน”

ActivitiesLatest News

Windows 10 install.wim กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรม “ห้องเรียนการลงทุน” เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง หลักการลงทุนจากวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 เข้าร่วม จำนวน 33 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ 모의고사 시험지 다운로드. 2566 เวลา 8.30 – 16.00 น.   สำหรับกิจกรรมในภาคเช้า คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ได้นำนักเรียนไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้และทำกิจกรรมการลงทุนเบื้องต้น อาทิ กิจกรรมการลงทุน ประเมินความเสี่ยง เกมดาวินชี ทายชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุน ฯลฯ ณ ห้องประชุมอัลเบรา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS 피파16 한글패치

Read more

ฉลอง 50 ปี ซาเลเซียนสงฆ์

ActivitiesLatest News

Untold secret วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลอง 50 ปีแห่งชีวิตซาเลเซียนสงฆ์ 3 องค์ได้แก่ คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี และคุณพ่อแพทริก มัชโชนี ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก เวลา 10.00 น 갓피플성경 다운로드. โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกซาเลเซียนร่วมประกอบพิธีมากกว่า 30 องค์ ท่ามกลางสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกในประเทศไทยมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   อนึ่ง คุณพ่อฟิลิป สมชาย กิจนิชี เคยเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างปีการศึกษา 2516-2518 เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยฯ คนที่ 12 ระหว่างปี พ.ศ 한컴 오피스 한글 apk.

Read more

ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับเชิญเป็นวิทยากรวิชาเคมี

ActivitiesLatest News

제우스 서버 มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักเรียน Learning Blocks หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 และ ม.6/2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน พัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ Download file joe. 2566 ณ ห้องประชุม 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS Download Lunatic Don’s Voyage

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

ActivitiesLatest News

Chocolat novel ฝ่ายอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี มีคุณครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ bve4. 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS 타자 연습

Read more

กิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน

ActivitiesLatest News

창세기전3 파트1 무설치 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียน ในบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชน PLC ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำจากคณะทีมตรวจวิจัยในชั้นเรียนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งร่วมพัฒนาแนวคิดเพื่อออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน และสามารถวางแผนการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเป็นระบบ ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 찰리와 초콜릿 공장. 2566 ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน ห้องงานประกันคุณภาพ และห้องศูนย์การเรียนรู้ สำหรับกิจกรรมคลินิกวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ VIEW MORE PHOTOS Download Prison Architects

Read more

โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มาตรฐานระดับดีเลิศ

ActivitiesLatest News

심장이 춤춘다 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวี ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย “ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการและสถานศึกษา” ณ โรงอาหารอาคารซาวีโอ ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี มอบหมายให้นางสาวลักขณา คำภาค หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ มาตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความสะอาด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระดับดีเลิศ มีบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service Plus) จากกรุงเทพมหานครอีกด้วย VIEW MORE PHOTOS 삼국지 신조조전 arcview gis 3.2 다운로드 Download sketch-up source Download math syllabus

Read more

นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกิจกรรม Ari Football School Tour

ActivitiesLatest News

테서렉트 ocr เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มอบของที่ระลึกแก่ทีมงานบริษัท บูทรูม จำกัด ที่มาจัดกิจกรรม Ari Football School Tour ให้กับนักกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียน กิจกรรมในครั้งนี้นำโดย คุณเจษฎา ชูเดช นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย สังกัดสโมสรฟุตซอลการท่าเรือเอเอสเอ็ม ร่วมด้วย คุณวรการ นุชละออ สโมสรราชนาวี และคุณพีรัชชัย แสงอ่อน Ari presenter ซึ่งได้มาสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอล เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียนในเดือนมกราคม ณ S.D 미러티브. STADIUM อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE

Read more

วันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ActivitiesLatest News

I’m happy to see Winnie the Pooh กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย “เต็มดวง กระทง คงคา” โดยมี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล โอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตรการประกวดประดิษฐ์กระทง ระดับชั้น ป.1-ป.6 จากนั้นมีขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ประกอบด้วยพ่อขุน นางนพมาศ และหนุ่มน้อยลอยกระทง การแสดงรำวงลอยกระทง ในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันลอยกระทง ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงาม เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ 인텔 그래픽카드 드라이버. 2566 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS Nevertheless

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกต้อนรับผู้บริหาร Guangdong University of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์

ActivitiesLatest News

Pass of Exile Hangul เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คณะผู้บริหาร ผู้แทนครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ Ms.Zhou Quan,Office Director of Institute for International Education จาก Guangdong University of Foreign Studies มหานครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน Dr.Hua Xie เลขาธิการสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน คุณจินดา สุขะนินทร์ ผู้จัดการ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ Ms.Xia Zhaorong หัวหน้าอาจารย์ผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ และ คุณทิพย์ธิดา หิรัญศรีวิบูลย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้ข้อมูลศึกษาต่อประเทศจีน/ล่ามเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน (iGET) ในโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนเซนต์ดอมินิก พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อที่ Guangdong University of Foreign Studies  

Read more

นักเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกิจกรรมเกมเมอร์พิชิตฝัน

ActivitiesLatest News

이스 크로니클 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จำนวน 10 คน โดยมีมาสเตอร์มาโนช เอี่ยมประเสริฐ เป็นผู้ควบคุมดูแล เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเกมเมอร์พิชิตฝัน School Tour ของ True 5G PRO HUB ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มูลนิธิ SCG มูลนิธิประดิษฐ์-สมสุข กัลย์จาฤก เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ต เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับอีสปอร์ต อาทิ การพัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต นักสตรีมเมอร์ นักพากย์ และทีม Production ต่าง ๆ อีกทั้งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ ความสามารถในวงการอีสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ซึ่ง 1 ในวิทยากรในโครงการฯ คือ คุณพงศ์ปณต เรืองอารีรัตน์ “พี่ฮิวโก้” นักกีฬาทีมชาติอีสปอร์ต ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก รุ่นที่ 45 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 꽃보다

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School