นักเรียน ป.6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET

ActivitiesLatest News

축적의 시간 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย สำหรับการสอบ O-NET : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์มลฤดี ขวัญชุม อาจารย์ชิชญาสุ์ ไทยวิรัช ครูคณิตศาสตร์ และอาจารย์จักรกฤษณ์ จ่ารัตน์ ครูภาษาไทย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม S.D Cool Novo. Auditorium อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ‘ VIEW MORE PHOTOS webknight

Read more

นักเรียนเซนต์ดอมินิกพร้อมใจ “รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5”

ActivitiesLatest News

opengl 라이브러리 다운로드 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันแรกของการนำแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกกำหนดไว้ในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 มาปรับใช้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก   แม้ว่าวันนี้สภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นบ้าง แต่โรงเรียนยังคงติดตามสถานการณ์ พร้อมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความใส่ใจ เพื่อบรรยากาศการเรียนที่เอื้อให้นักเรียน “เรียนอย่างมีความสุข สนุกได้ตามจินตนาการ” VIEW MORE PHOTOS Download wordpress free themes Download Old School Musical 구글 이미지 일괄 다운로드 물품매매계약서 무료

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน ขอบคุณครูคำสอน ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Nevertheless โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ร่วมประกอบพิธี พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ซึ่งครูคำสอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า อีกทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) VIEW MORE PHOTOS 레바의 모험 파이널 다운로드 디즈니 알라딘 게임 더킹 오브 파이터즈 98 트릭아트 던전

Read more

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกห่วงใยสุขภาพนักเรียน รณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5

ActivitiesLatest News

Download the photo editing app โรงเรียนเซนต์ดอมินิกห่วงใยสุขภาพของนักเรียนในช่วงเวลานี้ที่มีค่าผุ่น PM 2.5 ค่อนข้างสูง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ประชาสัมพันธ์แนะนำนักเรียนเป็นระยะให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มิใช่เพียงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เท่านั้น แต่ยังป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วย นอกนั้นได้แนะนำให้นักเรียนอยู่ภายในอาคาร ช่วงเวลาพักน้อยสามารถอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องโดยมีคุณครูดูแล หลังรับประทานอาหารกลางวันแล้วอนุญาตให้อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องและมีคุณครูดูแลได้เช่นกัน พร้อมกันนี้ได้ฉีดพ่นน้ำจากบนอาคารระดับสูงลงมาในบริเวณโรงเรียน เพื่อลดค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566   อีกทั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ปรับการเข้าแถวตอนเช้าโดยระดับชั้นที่ต้องเข้าแถวบริเวณลานมาโกเนให้เข้าแถวที่ระเบียงหน้าห้องเรียน ระดับชั้นที่ต้องเข้าแถวในโถงตึกมารีย์ฯ และโถงตึกยอห์น บอสโกฯ ให้เข้าแถวตามปกติ รวมทั้งปรับการเรียนวิชาพลศึกษาเป็นสุขศึกษา และแนะนำนักเรียนไม่ให้เล่นบริเวณลานหรือพื้นที่โล่ง จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง VIEW MORE PHOTOS cura 4.0 꽃보다 할배 리턴즈 다운로드 이스 크로니클 affiliate content

Read more

สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการอาสารวมน้ำใจให้แก่น้อง

ActivitiesLatest News

Vane Glory สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดโครงการอาสารวมน้ำใจให้แก่น้อง ที่โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง จ.ราชบุรี โดยได้ร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาด และพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการศึกษาเรียนรู้ พร้อมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 VIEW MORE PHOTOS 세바 시 오피스 2019 Download SenseWorld Download The New Zone

Read more

ครู รร.เซนต์ดอมินิก วิทยากรบรรยายวิทย์-อังกฤษ ป.6 รร.วัฒนาวิทยาลัย

ActivitiesLatest News

노노보이 다운로드 มาสเตอร์ธันญ์สุธี รัตน์ฐานันท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมาสเตอร์สุรชัย ตันฑะเสน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ สามารถนำทักษะความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อได้ อีกทั้งการบรรยายในครั้งนี้เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนที่ดีระหว่างโรงเรียน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย VIEW MORE PHOTOS Ms office Hangul version free Download google earth Black Desert Overseas maven library 다운로드

Read more

โครงการโรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

삼성 한글 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนเซนต์ดอมิก ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เงินบริจาคของผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งได้ร่วมทำบุญในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ โดยได้นำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ตลอดจนสมาชิกที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและศูนย์เยาวชนในมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์อบรมเด็กชาวไทยภูเขาโรงเรียนบ้านแม่ปอน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน และบ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการโรงเรียนน้อง ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ให้เยาวชนทุกคนมีความสุข ความร่าเริง ความมีชีวิตชีวา เจริญชีวิตอย่างเหมาะสม VIEW MORE PHOTOS 인피니티 시원영어 윈도우 10 업데이트 파일 롤

Read more

แผนการเรียนภาษาจีนทัศนศึกษา Chinese One Day Trip

ActivitiesLatest News

개역한글 성경 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ Chinese One Day Trip สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียนภาษาจีน Gifted 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ-ภาษาจีน เพื่อเพิ่มพูนกระบวนการเรียนรู้ภาษาจีน เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน ตลอดจนนำสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ในการศึกษาและดำเนินชีวิตต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ VIEW MORE PHOTOS Download hrd-net administrative support system 추억의 오락실 게임 Angel App 우분투 16.04 lts

Read more

คืนสู่เหย้า : Saint Dominic Connection Reunion 2023

ActivitiesLatest News

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 24 ได้จัดงานคืนสู่เหย้า : Saint Dominic Connection Reunion 2023 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ซึ่งการจัดงานคืนสู่เหย้าเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี   งานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 บริเวณ โดยส่วนที่เป็น S.D graphpad prism 5 다운로드. Market เริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. บริเวณลานหน้าเสาธง เป็นการออกซุ้มแนะนำและจำหน่ายสินค้า อาหาร ซึ่งเป็นกิจการของศิษย์เก่า นอกจากนี้มีเวทีเล็กสำหรับการแสดงดนตรีวง PONY CUP ของนักเรียนปัจจุบัน การสาธิตกีฬาสแต็คของนายกษิดิศ แตงอ่อน รุ่น 47 ที่ได้แชมป์โลกเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ตลอดจนการแสดงดนตรีของคุณเชน เมืองครุธ รุ่น 22 หนึ่งในสมาชิกของวง “สมิทแอนด์เชน”   งานอย่างเป็นทางการเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 17.00 น Super-fast download of Ma

Read more

วันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ActivitiesLatest News

Download mp3 aspiring to labor โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน วันกตัญญู ฉลองอธิการ ขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญยอห์น บอสโก พิธีกตัญญู ฉลองอธิการ และขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ โดยมีการแสดงจากผู้แทนนักเรียน จากนั้นผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน กล่าวแสดงความกตัญญูและมอบของแสดงความกตัญญู ตามด้วยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบของแสดงความกตัญญูต่อคณะผู้ใหญ่ ตามด้วยพิธีถวายเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก โดยขบวนแห่พระรูปนักบุญยอห์น บอสโกที่มีความสง่างามสมเกียรติ ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย นักเรียนได้สนุกสนานกับกีฬา เกมหลากหลายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมลุ้นรางวัลกับเกมบิงโก นอกจากนี้มีกิจกรรมอัตลักษณ์ของซาเลเซียน ในโอกาสวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน และครอบครัวซาเลเซียน ชมวีดิทัศน์ Salesian Identity : DILIGENT PIOUS CHEERFUL และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ VIEW MORE PHOTOS 화웨이 앱

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School