พิธีรับศีลกำลังของนักเรียนคาทอลิก

ActivitiesLatest News

Hanshow 2018 free งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5 จำนวน 6 คน ป.6 จำนวน 16 คน และ ม.1 จำนวน 2 คน รวม 24 คน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชนักบุญยอห์น บอสโก และพิธีรับศีลกำลังของนักเรียนเซนต์ดอมินิก ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS adobe acrobat professional Hill’s Eyes Download the flowers more than the spanish Alsong Music

Read more

งานวันผู้ปกครอง “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน”

ActivitiesLatest News

묵향 35 txt โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครองในชื่อว่า “ย้อนยุควันวาน บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 โอกาสนี้ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นอกจากนี้มีการแข่งขันเกม-กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนในภาคบ่ายเป็นการแสดงความสามารถอันหลากหลาย อาทิ การแสดงวงโยธวาทิต การแสดงโขนประยุกต์ การแสดงเต้นประกอบเพลงระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก VIEW MORE PHOTOS Download Movie Giant Download the iPhone files 콩알송 mp3 Pixiv Android

Read more

วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต

ActivitiesLatest News

adobe photoshop cc โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันวิชาการในชื่อว่า “วิชาการ พัฒนาทักษะชีวิต” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ วรรณคดีครื้นเครง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน, สถานการณ์จำลอง “Margherita Market”, 100 ปี ธงชาติไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่างๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านของผู้ปกครอง VIEW MORE PHOTOS chef 다운로드 Download the office toolkit 원네이션 I only downloaded the level-up text version

Read more

พิธีตรีวารวันที่ 1

ActivitiesLatest News

킹스맨 한글자막 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญยอห์น บอสโก วันที่ 1 เพื่อเทิดเกียรติแด่นักบุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธี VIEW MORE PHOTOS Download Edenguns Download Photoshop cs2 Kizen 미러티브 테서렉트 ocr

Read more

คืนสู่เหย้า เราชาวเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

Download the game of memories เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า เราชาวเซนต์ดอมินิก” โดยปีนี้รุ่น 21 เป็นแม่งาน งานเริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ การอธิษฐานภาวนาขอพระพรสำหรับคณะผู้ใหญ่ คณะครู ศิษย์เก่าและครอบครัว จบแล้วเป็นพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่บรรยากาศของงานซึ่งมีการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล จากสมาคมฯ และศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา การมอบเงินให้สมาคมฯ เพื่อสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ กับกองทุนการศึกษาอูลลิอานาอนุสรณ์ พิธีมอบรางวัลบุคคลสมชาติปรารถนา ประจำปี 2560 พิธีรำลึกพระคุณครูที่สอนศิษย์เก่ารุ่น 21 การแสดงมินิคอนเสิร์ตของอิมเมจ สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ งานจบลงด้วยพิธีมอบธงพันธกิจการเป็นแม่งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2562 แก่รุ่น 22 VIEW MORE PHOTOS 심장이 춤춘다 삼국지 신조조전

Read more

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

Download math syllabus กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS 찰리와 초콜릿 공장 창세기전3 파트1 무설치 Download Prison Architects Download Standard Framework Excel

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

I didn’t know the girl’s age กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งให้รู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS Download the Saitul Hangul edition gta5 작업 다운로드 Download the tour report form 워크맵

Read more
นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

Activities

Download mobile web files กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS 앙스타 bve4 Chocolat novel 타자 연습

Read more
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

Activities

Download file joe กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS 제우스 서버 Download Lunatic Don’s Voyage 갓피플성경 다운로드 한컴 오피스 한글 apk

Read more
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

Activities

Untold secret กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์” สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS 모의고사 시험지 다운로드 Windows 10 install.wim 피파16 한글패치 Download Ubuntu iso

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School