ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

Achievements

Treadstone เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก เป็นประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี), ชั้นที่ 2 (200 ความดี) และชั้นที่ 3 (100 ความดี) ครั้งที่ 8/2559 โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล VIEW MORE PHOTOS 윈도우10 iso 파일 Download the Hungry Shark Evolution Bug Edition 노동가 다운로드 시사기획 창

Read more

ชมเชยคณิตศาสตร์ TEDET

Achievements

레트로핏 파일 다운로드 ด.ช.พลภูมิ วงษ์วิไลวารินทร์  ป.4/1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมทุนการศึกษา จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ระดับประถมศึกษาที่ 4 ประจำปี 2559 VIEW MORE PHOTOS 고산자 대동여지도 다운로드 Download ssms Excel download vod 코난 실종사건

Read more

บาสเกตบอล S.D. CUP ประถมปลาย

Achievements

리그오브레전드 헬퍼 다운로드 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่แข่งขันบาสเกตบอล S.D Download Star Wars 7. CUP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 : ชนะเลิศ ทีม Happy Land, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมต๊อกต๋อย Billy และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม No name VIEW MORE PHOTOS 무한도전 전편

Read more

Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น

Achievements

명탐정코난 감벽의 관 다운로드 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมด้วยคุณอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด และคุณคิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทางคณิตศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 2 โครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ดังนี้ ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 10.2 เดือน ด.ช.อิทธิพัทธ์ เลิศนิมิตรกุล ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 10.2 เดือน ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 พัฒนาการทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 9.36 เดือน ด.ช.ตรินัยน์ คงสวัสดิ์วรกุล

Read more

MORNING CHAT

Achievements

캐리다이어리 시즌2 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม MORNING CHAT รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 VIEW MORE PHOTOS 크롬 확장 이미지 flax 다운로드 엔디비아 제어판 아이오아이 너무너무너무

Read more

KET

Achievements

성경과찬송 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ หรือ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ KET (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ผ่านการทดสอบระดับยอดเยี่ยม 150 คะแนนเต็ม จำนวน 4 คน, ระดับยอดเยี่ยม 140-149 คะแนน จำนวน 22 คน, ระดับดีมาก 133-139 คะแนน จำนวน 34 คน VIEW MORE PHOTOS 소드마스터 힐러님 Instead, Download The Memories of the

Read more

Cambridge Young Learners English Examination

Achievements

stdio.h 다운로드 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้ ระดับ Starters (ประถมศึกษาปีที่ 2) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ มีจำนวน 5 คน และระดับ 14 โล่ มีจำนวน 14 คน ระดับ Movers (ประถมศึกษาปีที่ 4) ผ่านการทดสอบ ได้รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล่ จำนวน 11 คน และระดับ 14 โล่ มีจำนวน 23

Read more

YAMAHA SILVER PRIZE

Achievements

코박스 에임 트레이너 ด.ช.วชิรวิชญ์  ศิริคุณธนานันท์ ป.5/1 ได้รับรางวัล YAMAHA SILVER PRIZE จากการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 ประเภท Piano Solo รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 VIEW MORE PHOTOS Download HuayaFox 2017 트로트 다운로드 Cinenet 신세계 자막

Read more

รองแชมป์ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

Achievements

구글 번역 소리 다운로드 ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานนิทรรศการวิชาการ “สตรีวิทยาวิชาการ 59 ทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่เป้าหมายโลก” ประเภททีม ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา มีดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.5/1 ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 ด.ช.วีระวิชญ์ อัศวภิรมย์ ป.5/1 ผ่านเข้ารอบ 2 ได้แก่ ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1 ด.ช.เมชฌ์ จันทรทรัพย์ ป.6/1 ด.ช.กิตติธัช  ชีวินวรรักษ์ ป.6/1 VIEW MORE PHOTOS Download The Nation of Delivery Juache

Read more

ASMO THAI คณิต-วิทย์

Achievements

체인질링 ผลการทดสอบโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2016 โดย ASMO THAI (ASMO THAI SCIENCE  & MATH COMPETITION 2016) มีดังนี้ ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป Garand Doan.5/1 เหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ และเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ด.ช.นันทวัฒน์ ฐิติกมล ป.3/5 รางวัลชมเชย ด.ช.วีรอัศว์ ลิ้มไพบูรณ์ ป.4/1 รางวัลชมเชย ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแก้ว ป.5/1 รางวัลชมเชย ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1 รางวัลชมเชย ด.ช.เมชฌ์  จันทรทรัพย์ ป.6/1 รางวัลชมเชย VIEW MORE

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School