ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.1-ม.3

nvm 다운로드

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
– การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.1/1, รองชนะเลิศ ม.1/4, ชนะเลิศ ม.2/1, รองชนะเลิศ ม.2/3, ชนะเลิศ ม.3/2, รองชนะเลิศ ม.3/5
– ความประพฤติดี : ด.ช.ชณัญญู ชินวุฒิ ม.1/1, ด.ช.ภัคพนธ์ ภักติวงษ์ ม.1/1, ด.ช.ธนกฤต โชตยาภรณ์ ม.1/1, ด.ช.ปรมัตถ์ อภิชัยเจริญกุล ม.1/2, ด.ช.ศักดา วิจิตรพรกุล ม.1/2, ด.ช.ปัณณทัต ม่วงสีตอง ม.1/2, ด.ช.จิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.1/3 (รับโล่), ด.ช.พสิษฐ์ จิวัธยากูล ม.1/3, ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง ม.1/3, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ม.1/4, ด.ช.วราทิตย์ สุวรรณศร ม.1/4, ด.ช.วีรภัทร จตุวัฒน์ ม.1/4, ด.ช.ธฤต ขอนแก้ว ม.1/5, ด.ช.โสภณวิชญ์ เลื่อนนภาวรรณ ม.1/5, ด.ช.ณัฐธพัฒน์ อัจจิมาพร ม.1/5, ด.ช.วิรัลพัชร โนรีแพทย์ ม.1/6, ด.ช.นิพิฐพนธ์ พะวงษ์ ม.1/6, ด.ช.วิชญ์พล คูศุภรเจริญ ม.1/6, ด.ช.ชัชนัต ภัคเวโรจน์ ม.2/1, ด.ช.ณพสิทธิ์ เผ่าศิริพงศ์ ม.2/1, ด.ช.พิชาภพ คำมาฟู ม.2/1, ด.ช.ปกปัก จรัสศรี ม.2/2, ด.ช.ภวัต นิรันดร์ ม.2/2, ด.ช.อาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.2/2, ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.2/3, ด.ช.คหบดี กฤษณปาณี ม.2/3, ด.ช.ชนธัญ แก้ววัฒถา ม.2/3, ด.ช.ภูมิภัทร จิตอุทัศน์ ม.2/4, ด.ช.วริศ จงถิ่นสุวรรณ ม.2/4, ด.ช.ภัทรพล ศรีคำขวัญ ม.2/4, ด.ช.พชร ไช่ ม.2/5, ด.ช.กิตติณัฐ กิจเจริญวงศ์ ม.2/5, ด.ช.ธนพล โชคเบญจถาวร ม.2/5, ด.ช.ชนน์ สุวัธนะเชาว์ ม.2/6 (รับโล่), ด.ช.ธนภัทร ไอยะรา ม.2/6, ด.ช.ศุภกร อนันต์คณาจารย์ ม.2/6, ด.ช.กวีรภัทร์ ไชยไธสง ม.3/1, ด.ช.ภูวิศ เกิดปราโมทย์ ม.3/1 (รับโล่), ด.ช.ธนภัทร์ รัตนวงศ์ ม.3/1, ด.ช.กฤตเมธ ช้างเผือก ม.3/2, ด.ช.ชญานนท์ วารีเกษม ม.3/2, ด.ช.ศุภณัฐ ฮันส์ โห ม.3/2, ด.ช.หฤษฎ์ อัชฌาวนิชย์ ม.3/3, ด.ช.เขมทัต กวยาวงศ์ ม.3/3, ด.ช.ธนธรณ์ ทรัพย์สิน ม.3/3, ด.ช.ฐิติวริต เทียบปัทมะ ม.3/4, ด.ช.ภูวสิษฏ์ ทองคำ ม.3/4, ด.ช.เขมพงศ์ พุทธรักษา ม.3/4, ด.ช.นิติพงษ์ อินทะมน ม.3/5, ด.ช.ธนาธร จิรวงศ์วาณิชย์ ม.3/5 ด.ช.พิชาภัทร ภรณ์ศิริเวช ป.3/5, ด.ช.กันต์ วิรยศิริ ม.3/6, ด.ช.กันตพงศ์ โภชนา ม.3/6 และ ด.ช.ใจ คอร์นทเวท ม.3/6

Free download of log cabins 다크독 apk I downloaded the 25th edition of the theater version because i can't get it Download Samsung Easy Printer Manager

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School