แชมป์ประกวดดนตรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

Download The Hachi Story

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก

  • ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ : ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ ป.4/1, ด.ช.จารุพัฒน์ ชัชวาลย์ ป.5/2, ด.ช.กวินท์ เปี่ยมเจริญกวิน ป.5/2, ด.ช.กฤต ตันไพบูลย์กุล ป.5/3, ด.ช.ปาลิน ฟองตา ป.5/4, ด.ช.ติณณ์ บุญเลิศ ป.5/5, ด.ช.ธัชธรรม เที่ยงธรรม ป.5/5, ด.ช.จุฑาภัทร โพธิเย็น ป.6/1, ด.ช.คงพชร รุ่งเรืองไพฑูรย์ ป.6/3, ด.ช.ปิติพัฒน์ เรืองหิรัญโภคัย ป.6/3, ด.ช.กฤตภัค โชคส่องสิริ ป.6/3 และ ด.ช.สิรวัฒน์ ภูวสิทธินันท์ ป.6/5

 

  • ระดับชั้น ม.1-ม.3 ได้ระดับเหรียญทอง : ด.ช.สิตกร นาคเจือทอง ม.1/1, ด.ช.ชินว์ วัฒนพร ม.1/2, ด.ช.ปกปัก จรัสศรี ม.1/2, ด.ช.วงศ์รวี ตันไพบูลย์กุล ม.1/2, ด.ช.ธัญเทพ หาญกล้า ม.1/3, ด.ช.กิตติภพ กลับดี ม.1/4, ด.ช.ธันวา ไทยอู่ ม.1/4, ด.ช.ณภัทร ไพบูลย์นุกูลกิจ ม.1/5, ด.ช.กิตติพิชญ์ นันทหาญ ม.1/6, ด.ช.ณชพล พงศ์ไทย ม.3/1, ด.ช.วงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์ ม.3/1 และ ด.ช.ปฤณภัทร อ่ำศรี ม.3/5

 

  • ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายพลัฎฐ์ จรรยา ม.4/2, นายณัฐสิทธิ์ เชื้อสุวรรณ์ ม.4/4, นายภารินทร สัตพันธ์ ม.5/2, นายกษิดิศ เกียรติ์ทวีมั่นคง ม.5/5, นายธาม สถิตเทพบัญชา ม.5/5, นายเสฏฐนันท์ ภุมรินทร์ ม.5/5, นายวงศ์วรัณ ประจักษ์วิทย์ ม.6/2, นายดุลยวัต ธนากรชัย ม.6/4 และ นายปฏิญญา โมนัยกุล ม.6/4

원 펀맨 영화 로그 지하철 게임 h 265 codec

Related Posts

รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

일 빵빵 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น “สนุกวิทย์พิชิตสมอง” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School