ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.1-ป.3

Free download of Photoshop cs2

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
– การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.1/1, รองชนะเลิศ ป.1/2, ชนะเลิศ ป.2/3, รองชนะเลิศ ป.2/1, ชนะเลิศ ป.3/4, รองชนะเลิศ ป.3/2
– ความประพฤติดี : ด.ช.เอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์ ป.1/1, ด.ช.พลลภัฐ โชตานนท์ ป.1/1, ด.ช.อาชวิน เกียรติจรูญศิริ ป.1/1, ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.1/2, ด.ช.พสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์ ป.1/2, ด.ช.นันทวัทน์ แก้วทองคำ ป.1/2, ด.ช.ปุญญพัฒน์ พูลทอง ป.1/3, ด.ช.ก้องภพ ธรรมโชโต ป.1/3, ด.ช.ธิติพัชร์ สุทธิเรืองวงศ์ ป.1/3, ด.ช.รมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์ ป.1/4 (รับโล่) , ด.ช.พิชญภูมิ พรพิพัฒน์กุล ป.1/4, ด.ช.ชยพล แสงประทีป ป.1/4, ด.ช.วรเมธ ประสิทธิ์ศิริผล ป.1/5, ด.ช.รัฐศาสตร์ นิลวณิชย์ ป.1/5, ด.ช.จักริน คงสวัสดิ์วรกุล ป.1/5, ด.ช.นพฤทธิ์ วรพงศ์โสภณ ป.2/1, ด.ช.นิติธร ชอบเพื่อน ป.2/1, ด.ช.ภัทรดนัย บุญศรี ป.2/1, ด.ช.ธีรวัฒน์ ดอนสกุล ป.2/2, ด.ช.บรรณสิทธิ์ สุวิชาชนันทร์ ป.2/2, ด.ช.พนา นาคเดช ป.2/2, ด.ช.อภิภัค ศุภฐานันท์ ป.2/3, ด.ช.ธนภัทร คำคม ป.2/3, ด.ช.สุกฤษฎิ์ จันทาสุวัฒน์ ป.2/3, ด.ช.ยศวิชญ์ อรุณฉายพงศ์ ป.2/4 (รับโล่) , ด.ช.กฤตภัทร วงษ์รักไทย ป.2/4, ด.ช.คเณศ พลอยจินดา ป.2/4, ด.ช.วรกฤช จุลละจินดา ป.2/5, ด.ช.จิรวิชญ์ ศุภมาศ ป.2/5, ด.ช.ศิรวิชญ์ สุดเสนาะ ป.2/5, ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.3/1, ด.ช.นำโชค สืบทอง ป.3/1, ด.ช.พัทธดนย์ สิงห์ชูวงศ์ ป.3/1, ด.ช.ธนทัต โศภนคณาภรณ์ ป.3/2, ด.ช.พัชรพล ตันประเสริฐ ป.3/2, ด.ช.ณัฐกิตติ์ แก้วเชิด ป.3/2, ด.ช.ชยพล พงษ์เจริญไทย ป.3/3, ด.ช.ณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา ป.3/3 (รับโล่), ด.ช.พงษ์พิรัชย์ สาระโกเศศ ป.3/3, ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ป.3/4, ด.ช.มานิตย์ วราฤทธิ์หิรัญกุล ป.3/4, ด.ช.ปานวัฒน์ ตั้งศิริกุศลวงศ์ ป.3/4, ด.ช.ณัช อินมะตูม ป.3/5, ด.ช.ภาคภูมิ สถิตย์สุข ป.3/5, ด.ช.ธนวัฒน์ วัชระกิติพงศ์ ป.3/5, ด.ช.กฤษฏิ์ทัศน์ กาลพงษ์วาร ป.3/6, ด.ช.ปัณณ์พัฒน์ ฉัตรศิริรัตน์ ป.3/6 และ ด.ช.ภูธนา โนรีแพทย์ ป.3/6

Download the name Valkyrie game bot 다운로드 flow chart 다운로드 이 북

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School