ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

Download Hangouts Chat

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

            – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2

– ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่ ม.4/2, นายกานต์ ศุกระกาญจน์ ม.4/3 (รับโล่) , นายปิยวัฒน์ ศรภักดี ม.4/3, นายณพ ศรีสวรรค์ ม.4/3, นายธรรมิษฐ์ จันทรา ม.4/4, นายณัฐสิทธิ์ เชื้อสุวรรณ์ ม.4/4, นายวิพุธ สวนคร้ามดี ม.4/4, นายอนันต์ อุดม ม.4/5, นายภัทรพล ศรีสวรรค์ ม.4/5, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1, นายเขมวัฒน์ วิเชียรวัชระ ม.5/1, นายปภังกร ธนโรจน์ ม.5/1, นายชยุตม์ ประทุมมาลย์ ม.5/2, นายพิชย์ชัย กัลป์ธุวานนท์ ม.5/2, นายธีนภัทท์ กันตะบุตร ม.5/2, นายกิตติพัทธ์ เตชะอำนวยวิทย์ ม.5/3, นายณัชพล สุธรรมดิเรกลาภ ม.5/3, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.5/3, นายกานต์ณัฐ สุนพงษ์ศรี ม.5/4, นายธีร์ ธนาธรรมภพ ม.5/4, นายจิรภัทร อชิรวราชัย ม.5/4, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 (รับโล่) , นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.5/5 และ นายธนวินท์ วงศ์ศรีสุชน ม.5/5

한글명 파일 chrome extension video 바캉스 다운로드 Download Virtua Tennis

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School