ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

Download the mystery music show Masked King

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
– การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/1, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/5, ชนะเลิศ ป.6/5, รองชนะเลิศ ป.6/4
– ความประพฤติดี : ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.4/1 (รับโล่), ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.4/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.4/1, ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.4/2, ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.4/2, ด.ช.ณภัทร ณ ป้อมเพชร ป.4/2, ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.4/3, ด.ช.รณกฤต วิเศษโชค ป.4/3, ด.ช.ภาสวุฒิ อิ่มเจริญกุล ป.4/3, ด.ช.พสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง ป.4/4, ด.ช.ณัฎฐากร ติ๊ปรัตน์ ป.4/4, ด.ช.ปรวัฒน์ ศรีบัว ป.4/4, ด.ช.ณภัทร เสริมเกียรติกุล ป.4/5, ด.ช.คนธ์พงษ์ สันติวิมลรัตน์ ป.4/5, ด.ช.วชิรวิทย์ ชูธัญญศักดิ์ ป.4/5, ด.ช.ภูกัญจน์ โสภิตลาภธนา ป.4/6, ด.ช.กวินทัต วิลาลัย ป.4/6, ด.ช.อิทธิวัฒน์ สุทธิพงศ์ ป.4/6, ด.ช.ณราเมศ ทีฆธนานนท์ ป.5/1 (รับโล่), ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ป.5/1, ด.ช.ณัฐพล ภู่ไพจิตร์กุล ป.5/1, ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ป.5/2, ด.ช.ธนัช โพธิ์ศรี ป.5/2, ด.ช.ศิธา นาคศิริ ป.5/2, ด.ช.ธนัช ประภาพกุล ป.5/3, ด.ช.อนุภัทร อุดม ป.5/3, ด.ช.ญาณกร อักษรมัต ป.5/3, ด.ช.พีระพัชร ปัณณพงศ์ ป.5/4, ด.ช.ณัชกฤษณ์พงศ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ป.5/4, ด.ช.ชัยวัฒน์ ศุภกมลเสนีย์ ป.5/4, ด.ช.วสวรัชญ์ วรพัฒน์สิริกร ป.5/5, ด.ช.เดชาธร จันทร์เจริญ ป.5/5, ด.ช.ธัชพงศ์ ประเสริฐศิลป์ ป.5/5, ด.ช.พศพงศ์ เกสะวัฒนะ ป.5/6, ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.5/6, ด.ช.รุจ รังษีวงศ์ ป.5/6, ด.ช.รวิภาส นิพนธ์เจริญศรี ป.6/1, ด.ช.อดิพณ ศิรินันท์อนุกูล ป.6/1, ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1, ด.ช.ชุติพนธ์ เพิ่มทวีทรัพย์ ป.6/2, ด.ช.กันตพงศ์ ทอดเสียง ป.6/2, ด.ช.พิตรพิบูล ภามี ป.6/2, ด.ช.ภัคพนธ์ ภักติวงษ์ ป.6/3 (รับโล่), ด.ช.จิณณ์ กุลสถิตพร ป.6/3, ด.ช.จุฑาพัชร ทับทอง ป.6/3, ด.ช.โชคชัย อัศวพรชัย ป.6/4, ด.ช.ปวเรศ บุญสนธิสกุล ป.6/4, ด.ช.วชิรวิทย์ งามทรัพย์ทวีคูณ ป.6/4, ด.ช.ปัณณวิชญ์ มหากลั่น ป.6/5, ด.ช.ธิติพันธ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ป.6/5, ด.ช.พสิษฐ์ จิวัธยากูล ป.6/5, ด.ช.พันธ์พัทธ์ อิฐรัตน์ ป.6/6, ด.ช.วราทิตย์ สุวรรณศร ป.6/6 และ ด.ช.ปวีร์ทัศน์ อนันตชัยมนตรี ป.6/6

리눅스 웹파일 다운로드 pspice 16.3 다운로드 Ole TV movie Download Jurassic World 2

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School