เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิก

Download the Hungry Shark Evolution Bug Edition

นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (The 2nd  Thailand Geography Olympiad : 2nd TGeo 2019) จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (รอบที่ 2) 16th International Geography Olympiad : iGeo 2019 ระหว่างวันพุธที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หากได้รับการคัดเลือกจะได้แข่งขัน iGeo 2019 ระหว่างอังคารที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาสเตอร์จำลอง ขุนทองจันทร์ เป็นครูที่ปรึกษา

노동가 다운로드 시사기획 창 살인자의 기억법 Download gdisk32

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School