กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ม.1, ม.4

Download surfjet

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม โดยได้นิมนต์พระอาจารย์สมพงษ์ รตนวํโส พระวิทยากรวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.4 และ พระอาจารย์วรัญชัย อติญาโณ พระวิทยากรวัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ มาบรรยายธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

컨저링 무료 Download the Gogodaino Dinosaur Expedition nprotect 다운로드 pitches.h 다운로드

Related Posts

ตรวจสุขภาพครูและพนักงาน
Activities, Latest News
ตรวจสุขภาพครูและพนักงาน

dxwnd สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพคุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยครั้งนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School