งานวันวิชาการ “15 Intensive Classes & 9 Classes of STEM Education”

크라잉넛

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการในชื่อว่า “15 Intensive  Classes & 9 Classes of STEM Education ” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ได้บูรณาการสาระความรู้เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงความสามารถของนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ การเปิดซุ้มร้านค้าโครงงานอาชีพของนักเรียนชั้น ม.5 ร้านเกมชั้น ม.6 และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงจากการไปร่วมงานวิชาการซาเลเซียนที่โรงเรียนแสงทองวิทยา ที่ผ่านมาอีกด้วย

스마트폰 바이러스 Download the xbox360 rom 포켓몬스터 블랙2 레드벨벳 power up mp3 다운로드

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School