พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563

찰리와 초콜릿 공장

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้ใหญ่และคุณครูผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

창세기전3 파트1 무설치 Download Prison Architects Download Standard Framework Excel I didn't know the girl's age

Related Posts

ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School