คะแนน O-NET รร.เซนต์ดอมินิก สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

Download Pokemon Black nds

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ ให้เกียรติบันทึกภาพกับนักเรียนที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้งนี้โรงเรียนส่งผู้แทนครูรับมอบเกียรติบัตร O-NET จากนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพิธีมอบเกียรติบัตร O-NET ประจำปี 2563 โดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิกมีคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

  • ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
  • ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
  • นายพาเหนือ สุรีย์พงษ์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
  • นายยศกร เจียมสุขสุจิตต์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
  • นายก้องภพ มีนิล ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
  • นายกวิน เจตะสานนท์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

오토 캐드 맵 Download Zero's Ministry Horse 내부자들 감독판 다운로드 1 minute strong health

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School