ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

스케치업 렌더링

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้กรุณามอบโล่เกียรติยศเพื่อขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของโรงเรียนในฐานะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปีบริหาร 2561 – 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ

Download movies from abroad 맥용 베들레헴 성경 다운로드 Download Rose 동굴 이야기

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School