นักเรียนความประพฤติดี ระดับชั้น ม.1-3

md5 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ และ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้
– ด.ช.วิชยุตม์ มุ่งสันติ ม.1/1
– ด.ช.วรรณธัช ยศตรีสรณ์ ม.1/1
– ด.ช.กรวัชระ ชัยพรแก้ว ม.1/1
– ด.ช.นพฤทธิ์ วรพงศ์โสภณ ม.1/2
– ด.ช.เมธนันท์ หัสรังค์ ม.1/2
– ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทวีโชติกิจเจริญ ม.1/2
– ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ม.1/3
– ด.ช.ภูริเดช กฤษฎานันทรักษ์ ม.1/3
– ด.ช.ปัฐน์ เชี่ยวชาญพานิชย์ ม.1/3
– ด.ช.โชคชัย ทวีชลพิสิฐ ม.1/4
– ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ม.1/4
– ด.ช.วรกฤช จุลละจินดา ม.1/4
– ด.ช.ณปภัช จิรชัยธร ม.1/5
– ด.ช.พันวา สิพา ม.1/5
– ด.ช.เคเลบ อึ้ง ม.1/5
– ด.ช.เดชพิสิษฐ์ จิตโสภีพงษ์ ม.2/1
– ด.ช.ธีร์ทัศน์ จิตโสภีพงษ์ ม.2/1
– ด.ช.กฤตภาส คำตรง ม.2/1
– ด.ช.มานิตย์ วราฤทธิ์หิรัญกุล ม.2/2
– ด.ช.ณัฏฐพล ศุภกิจจานุสรณ์ ม.2/2
– ด.ช.กฤตคุณ โต๊ะพาน ม.2/2
– ด.ช.อริยะ เฉิน ม.2/3
– ด.ช.เปรมปวริศ กิจวิถี ม.2/3
– ด.ช.ภูธนา โนรีแพทย์ ม.2/3
– ด.ช.อัครวินท์ ชุติมารัต ม.2/4
– ด.ช.ศุภณัฐ โลกเจริญลาภ ม.2/4
– ด.ช.ธนาธร นนทะชัย ม.2/4
– ด.ช.พรเทพ ฟาง ม.2/5
– ด.ช.ปรากฎการณ์ สมิตินันทน์ ม.2/5
– ด.ช.ทัตเทพ ศรีมัญจัณทา ม.2/5
– ด.ช.เจตน์ เตชะสุกิจ ม.3/1
– ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.3/1
– ด.ช.ณธฤต สันติธรารักษ์ ม.3/1
– ด.ช.พสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง ม.3/2
– ด.ช.ภูวิศ รังษีวงศ์ ม.3/2
– ด.ช.ณัฎฐากร ติ๊ปรัตน์ ม.3/2
– ด.ช.วชิรวี ขำรักษา ม.3/3
– ด.ช.ภัทรกร จรเจริญ ม.3/3
– ด.ช.วินทกร อ่อนดี ม.3/3
– ด.ช.ศรุต ศิริโชติ ม.3/4
– ด.ช.ธนโชติ ลิ่มสุวรรณ ม.3/4
– ด.ช.ตรัยคุณ กิตติพงษ์นาม ม.3/4
– ด.ช.ณกรณ์ ตั้งใจตรง ม.3/5
– ด.ช.ธนิก อิทธิศิริ ม.3/5
– ด.ช.ณัฐชนน นาคภูมิวชิรชัย ม.3/5
– ด.ช.กวินทัต วิลาลัย ม.3/6
– ด.ช.ภูวศิษฎ์ ชนะชาญชัย ม.3/6
– ด.ช.พงศ์ปณต กนกกุลชัย ม.3/6

헬베티카 Download high-resolution sound sources Manual download of Windows 10 update 구글어스 최신버전 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School