พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์

영화 신과함께 죄와벌

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ทุกวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนเส้นทางกางเขนของพระองค์ตั้งแต่การถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต และสิ้นพระชนม์ด้วยวิธีตรึงกับไม้กางเขน

มรรคาศักดิ์สิทธิ์เป็นการสวดภาวนาและรำพึงถึง 14 สถาน ซึ่งเป็นกิจศรัทธาของคริสตศาสนิกชนที่ถือปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ร่วมประกอบพิธี

ipad 음악 다운로드 hy 신명조 다운로드 Download Minecraft pc 1.12 centos package

Related Posts

แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่
Activities, Latest News
แด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่

오라클 버추얼 박스 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School