SD English Summer Camp 2023

งานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ NZ STUDY จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ SD English Summer Camp 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนร่วมชั้นจริงกับนักเรียนนิวซีแลนด์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งที่โรงเรียน โฮมสเตย์ และในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาตนเองโดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 จำนวน 21 คน เข้าร่วมโครงการและได้รับประกาศนียบัตร ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 เมษายน ถึงวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ 88 chapters downloaded. 2566 ณ South Otago High School, Balclutha ประเทศนิวซีแลนด์ ดังนี้
1. ด.ช.จิรัฎฐ์ เหล่าสายเชื้อ ม.1/2
2 Download The Lurie Web. ด.ช.ณศรัณย์ จิระสุทธิโรจน์ ม.3/2
3. ด.ช.อริยะ เฉิน ม.3/3
4. ด.ช.สวยศ โฮ ม.3/3
5 ebse 다운로드. ด.ช.ปราชญ์ สิงห์โตทอง ม.3/4
6. ด.ช.กวินทร์เกียรติ โอสถอภิรักษ์ ม.3/4
7 gt simulator3 다운로드. ด.ช.กิตติพงศ์ พินิจทรัพย์สิน ม.3/4
8. ด.ช.ภคนนท์ เล้ากอบกุล ม.4/4
9 animal illustrations. นายภาธร เกตุราทร ม.4/2
10. นายกฤติน อัศวแต้สกุล ม.4/2
11. นายกฤตพล บัวชุม ม.4/3
12 카네이션 사진. นายเดชาธร จรเจริญ ม.5/2
13. นายจิณณธรรม อัศวานุชิต ม.5/3
14 디아블로2 스킨. นายจิรภัทร มัดสุรีย์ ม.5/3
15. นายกตาธิกาน ระดมเล็ก ม.5/3
16 Download member play. นายอินกฤศ เลิศอารยะพงษ์ ม.5/3
17. นายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค ม.5/3
18 이로하스. นายมหานคร จรูญชาติ ม.5/5
19. นายณัฐวุฒิ อินมะตูม ม.6/4
20. นายญาณิน ญาณอุบล ม.6/4
21 다운로드. นายธานินทัศน์ ภักดีศิริเกษม ม.6/5

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School