กิจกรรมอ่านให้ฟัง ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

워킹데드 만화

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบรางวัลสำหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมอ่านให้ฟัง ประจำเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

กิจกรรมอ่านให้ฟัง เป็น 1 ในโครงการส่งเสริมการอ่าน สำหรับเดือนมิถุนายน เป็นการอ่านใบงานความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่ เดือนกรกฎาคม เป็นใบงานความรู้ประวัติของวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยนักเรียนจะต้องอ่านให้ผู้ฟังครบ 4 คน และนำใบงานมาส่งครู จากนั้นจะมีการจับสลากใบงานเพื่อมอบรางวัลแต่ละเดือน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

 

ประจำเดือนกรกฎาคม ป.1-3

  • ระดับชั้น ป.1 : ด.ช.อริณย์วัฒน์ ศุภเตชาติวงษ์ ป.1/1 ด.ช.กฤช ลิมปิวัฒกี ป.1/2 และ ด.ช.ชยพล อารีย์กุล ป.1/3
  • ระดับชั้น ป.2 : ด.ช.ฐนะวัฒน์ ล้อสกุลชัย ป.2/2 ด.ช.ประภาวริศ สุขสุมิตร ป.2/3 และ ด.ช.ภูนรินทร์ สุวรรณวงศ์ ป.2/4
  • ระดับชั้น ป.3 : ด.ช.พสิษฐ์ ประยงค์รัตน์ ป.3/1 ด.ช.ณภัทร เพชรสงคราม ป.3/2 และ ด.ช.กวีวัธน์ ประทีปมโนวงศ์ ป.3/3

 

ประจำเดือนมิถุนายน ป.4-6

  • ระดับชั้น ป.4 : ด.ช.สิรวิทชญ์ เฉิน ป.4/2 ด.ช.ธนบดี หรรษานิมิตกุล ป.4/3 และ ด.ช.รณกร เสาวมล ป.4/3
  • ระดับชั้น ป.5 : ด.ช.ไพสิฐ แสวงสินกสิกิจ ป.5/2 ด.ช.ทิณณพัทธ์ ประยูรพีรพุฒิ ป.5/3 และ ด.ช.ภัทรวรรธน์ ประวาลพฤกษ์กุล ป.5/5
  • ระดับชั้น ป.6 : ด.ช.วรโชติ ไสยพร ป.6/1 ด.ช.อัศม์เดช กฤษฎานันทรักษ์ ป.6/3 และ ด.ช.ณัฐฐภูมเบศ เจริญทรัพย์ ป.6/4

 

 

ประจำเดือนกรกฎาคม ป.4-6

  • ระดับชั้น ป.4 : ด.ช.ปัณณวัชญ์ บุญอยู่ ป.4/1 ด.ช.อัครินทร์ พฤกษชาติ ป.4/3 และ ด.ช.วราทร สมุทรธนานนท์ ป.4/4
  • ระดับชั้น ป.5 : ด.ช.เศรษฐณัช อรุณประเสริฐกุล ป.5/1 ด.ช.อัครวินท์ จันดี ป.5/2 และ ด.ช.ทศธรรม เที่ยงธรรม ป.5/5
  • ระดับชั้น ป.6 : ด.ช.ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.6/2 ด.ช.อัครินทร์ เปรมอนันต์ ป.6/3 และ ด.ช.ธนเดช ปฤชานนท์ ป.6/5

 

pbe 서버 다운로드 amtlib.dll 다운로드 cv2 다운로드 mobaxterm 파일 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School