ฝ่ายปกครองจัดโครงการห้องเรียน 5 ส. ระดับประถมศึกษา

html hwp 파일 다운로드

ฝ่ายปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการห้องเรียน 5 ส ebs 오디오북 다운로드. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดูแล จัดระบบ ระเบียบ รักษาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความเรียบร้อยเหมาะสม โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งผลการตรวจประเมินระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ไม่เรียงลำดับคะแนน) มีดังนี้

เกณฑ์ดีมาก คะแนนร้อยละ 90 มีจำนวน 8 ห้องเรียน

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
 5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

 

เกณฑ์ดี คะแนนร้อยละ 80-89 มีจำนวน 18 ห้องเรียน

 1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
 7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 9. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 10. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 11. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
 12. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
 13. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
 14. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 15. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 16. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 17. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
 18. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

이것은 실화다

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School