ภาษาไทยเสริมปัญญา อันดับ 1 ของประเทศ

ผลการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยแบบ Onsite และ Online ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2566 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังนี้

รูปแบบ Onsite
1. ด.ช.เธียรวิชญ์ หนูแดง ป.2/3 สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของโรงเรียน ของจังหวัด และภาค
2. ด.ช.จิรพจน์ พึ่งพระจิตร์ ม.1/1 อันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัด
3 묵향 35 txt. ด.ช.แจสเปอร์ วิยะสุ ฉัตรประภาชัย ม.1/4 อันดับที่ 2 ของโรงเรียน อันดับที่ 4 ของจังหวัด
4. ด.ช.กฤตวรนนท์ สิทธิวีระกูล ม.1/1 อันดับที่ 3 ของโรงเรียน อันดับที่ 5 ของจังหวัด
5. ด.ช.จักรพรรดิ์ ชินพงษ์พานิช ม.1/1 อันดับที่ 4 ของโรงเรียน อันดับที่ 7 ของจังหวัด
6. ด.ช.รัฐศาสตร์ นิลวณิชย์ ม.1/4 อันดับที่ 4 ของโรงเรียน อันดับที่ 7 ของจังหวัด

รูปแบบ Online
1 Download Movie Giant. ด.ช.ปิติพัฒน์ โพธิ์พันธ์กุล ป.6/1 คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ ได้รับเหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล
2. ด.ช.เบญจมินทร์ พฤกษา ป.6/1 ได้รับเหรียญทอง
3. ด.ช.ปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร ป.6/2 ได้รับเหรียญทอง
4. ด.ช.ชนธัญ อรฤทัยดี ป.6/3 ได้รับเหรียญทอง
5. ด.ช.ณัฐฐภูมเบศ เจริญทรัพย์ ป.6/4 ได้รับเหรียญทอง
6 Download the iPhone files. ด.ช.อภิภช กรุดพันธ์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทอง
7. ด.ช.ปณชัย เอี่ยมอมรพันธ์ ป.6/1 ได้รับเหรียญเงิน
8. ด.ช.ชยทัต บำเพ็ญผล ป.6/2 ได้รับเหรียญเงิน
9. ด.ช.ชยธร บำเพ็ญผล ป.6/2 ได้รับเหรียญเงิน
10. ด.ช.ณคุนห์ มังกรแก้ว ป.6/4 ได้รับเหรียญเงิน
11. ด.ช.ภัค ชัยศิลปิน ป.6/5 ได้รับเหรียญเงิน
12 콩알송 mp3. ด.ช.ธรรศ แสนมณี ป.6/5 ได้รับเหรียญเงิน
13. ด.ช.ณัฐรัชต์ แซ่เต็ง ป.6/1 ได้รับเหรียญทองแดง
14. ด.ช.ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร ป.6/1 ได้รับเหรียญทองแดง
15. ด.ช.วชิรพิทย์ สมรักษ์ ป.6/1 ได้รับเหรียญทองแดง
16. ด.ช.รชาทัช วรพูนสุขี ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
17 Pixiv Android. ด.ช.ปั้นคุณ ถาวรเกษม ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
18. ด.ช.รัตนกูล แสงรัศมี ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
19. ด.ช.ณัชกฤษฏิพัฒน์ ทองพรหม ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
20. ด.ช.ณภัทร รังสิโยภาส ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
21. ด.ช.ณัชฐปกรณ์ ตรีวัฒนชัยกุล ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
22 adobe photoshop cc. ด.ช.ปุญย ธนะนิรันดร์ ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
23. ด.ช.ภูริ ณรัตน์สกุล ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
24. ด.ช.ธีภพ ตั้งวิวัฒน์จินดา ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
25. ด.ช.พลวัฒน์ ฉันทะโสภี ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
26. ด.ช.กฤชนนท์ จันทรา ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
27 chef 다운로드. ด.ช.สุภัทร รุจิวรกุลทอง ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
28. ด.ช.ปัณณรุจน์ อิทธิวิรุฬห์ชาติ ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง
29. ด.ช.ชธัญภ์ กุสุวิมล ป.6/3 ได้รับเหรียญทองแดง
30. ด.ช.ธีธัช ทิมกลางดอน ป.6/3 ได้รับเหรียญทองแดง
31 Download the office toolkit. ด.ช.ชินชวกร เสแสวง ป.6/4 ได้รับเหรียญทองแดง
32. ด.ช.ชลนรินทร์ บรรจงกิจ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
33. ด.ช.ธีทัต โศภนคณาภรณ์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
34. ด.ช.กิตติณัฏฐ์ ณัฐเรืองกิตติ์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
35. ด.ช.สฐิพัจ กิติวนารัตน์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
36 원네이션. ด.ช.แทนภูมิ สุขทิพย์คงคา ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
37. ด.ช.นพรุจ ศรีวิเศษ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
38. ด.ช.ณรัก ศุภวิฑูรย์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
39. ด.ช.ณัฐพัฒน์ สุนทรานุยุตกิจ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
40 I only downloaded the level-up text version. ด.ช.สิรวิชญ์ วิรุฬห์ธนวงศ์ ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
41. ด.ช.ณชยันต์ เทพสาร ป.6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
42. ด.ช.พันแสง ลิขิตวรกุล ม.2/2 รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ ได้รับเหรียญทอง พร้อมโล่รางวัล
43. ด.ช.ชัยพร สหภัทรจิตร ม.2/2 ได้รับเหรียญทอง
44. ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทวีโชติกิจเจริญ ม.2/2 ได้รับเหรียญทอง
45. ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ์ ม.3/3 ได้รับเหรียญทอง
46. ด.ช.พรเทพ ฟาง ม.3/5 ได้รับเหรียญทองแดง
47. นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.4/1 ได้รับเหรียญทอง
48. นายณธฤต สันติธรารักษ์ ม.4/1 ได้รับเหรียญทองแดง
49. นายณดณ พิมพ์ธารา ม.4/1 ได้รับเหรียญทองแดง
50. นายคีริน โลหะอนุกูล ม.4/2 ได้รับเหรียญทองแดง
51. นายธนภูมิ มีนิล ม.5/1 ได้รับเหรียญทอง

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School