ครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับเชิญเป็นวิทยากรวิชาเคมี

제우스 서버

มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมี สำหรับนักเรียน Learning Blocks หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ และหลักสูตรวิศวกรรม นวัตกรรมและเทคโนโลยี ม.5/1 ม.5/2 ม.6/1 และ ม.6/2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน พัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้แก่ผู้เรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ Download file joe. 2566 ณ ห้องประชุม 130 ปี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

Download Lunatic Don's Voyage

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School