แข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

adobe acrobat pro 11 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/เหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนี้

 

  • การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ครั้งที่ 1

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ชนะเลิศ ด.ช.พริษฐ์ เพ็ชรนวล ป.1/2

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ปัณณธร ภาชนะพรรณ ป.1/4

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ศิรชัช ทองดีเลิศ ป.1/2

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชนะเลิศ ด.ช.คุณานนท์ วงศ์ชัย ป.2/1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนาพงศ์ ป.2/2 และ

                         ด.ช.ธนธรรม คุณาธิคม ป.2/3

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สิพัศเธียร มีราศรี ป.2/4

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชนะเลิศ ด.ช.คณพศ แพรสีดำ ป.3/1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.จักรภัทร พุ่มเดช ป.3/3

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.นิรัช คณิวิชาภรณ์ ป.3/1

 

  • การแข่งขันเกม 24 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ ด.ช.ธนนัทธิ์ ทับสาย ป.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.เมธพนธ์ รุ่งวัฒนโยธิน ป.5/4   

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ปัฐน์ ตั้งปนิธานดี ป.4/2

 

  • การแข่งขันเกม 24 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ์ ม.3/3

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สรัล เกื้อหนุน ม.3/2

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ ม.2/1

 

  • การแข่งขัน IQ 180 ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ นายธนภูมิ มีนิล ม.5/1

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายเจตน์ เตชะสุกิจ ม.4/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายคนธ์พงษ์ สันติวิมลรัตน์ ม.4/3

 

– นักเรียนช่วยงานกิจกรรมคณิตศาสตร์

  1. นายวศิน ไตรประคอง ม.6/2 พิธีกรในการแข่งขันรายการ IQ 180 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  2. นายรัฐภูมิ นิลวณิชย์ ม.6/3 กรรมการจัดการแข่งขัน
  3. นายโสภณวิชญ์ เลื่อนนภาวรรณ ม.6/3 กรรมการจัดการแข่งขัน
  4. นายภูวิศ รังษีวงศ์ ม.4/1 ประดิษฐ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการแข่งขัน
  5. นายปัณณ์ เชี่ยวชาญพานิชย์ ม.4/1 ประดิษฐ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการแข่งขัน

6 피파 온라인 4. นายกันตพัฒน์ ธรรมอำนวยสุข ม.4/1 ประดิษฐ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการแข่งขัน

Download Time Paradox

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School