นักเรียนความประพฤติดี ระดับชั้น ม.4-6

구글어스 한글판 무료 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/เหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ jquery ui 다운로드. 2567 ณ ลานมาโกเน ดังนี้

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

 1. นายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์
 2. นายณธฤต สันติธรารักษ์
 3. นายณัฏฐ์ รุ่งแสง

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 1. นายอชิรวิทย์ เลิศรัฐสีมา
 2. นายธนกฤต ชุณหชวาลวง
 3. นายคีริน โลหะอนุกูล

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

 1. นายธนโชติ ลิ่มสุวรรณ
 2. นายชูเดช พันธุรัตน์
 3. นายชณพล พงศ์ไทย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

 1. นายพงศ์ปณต กนกกุลชัย
 2. นายธนิก อิทธิศิริ
 3. นายณภัทร ณ ป้อมเพชร

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

 1. นายกสิพนธ์ เอี่ยมจำรัส
 2. นายภัทรกร จรเจริญ
 3. นายปิยะนนท์ สุวรรณยิ่งยง

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 1. นายณราเมศ ทีฆธนานนท์
 2. นายดิศพัชร วศินวสุกุล
 3. นายอนล วงศ์จักรแก้ว

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 1. นายธนกร ชีวสกุลวงศ์
 2. นายพงษ์วิชย์ ประเสริฐศักดิ์
 3. นายกฤษณ์ สเลลานนท์

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 1. นายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์
 2. นายญาณกร อักษรมัต
 3. นายกตาธิกาน ระดมเล็ก

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 1. นายอนุภัทร อุดม
 2. นายธาวิน ศุภางคเสน
 3. นายปุณณวัฒน์ ชลายนนาวิน

 

มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

 1. นายปัณณวัฒน์ เดชประสิทธิ์
 2. นายไอศูรย์ ปรปักษ์ขาม
 3. นายเชาว์วัฒน์ วรพัฒน์สิริกร

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 1. นายชณัญญู ชินวุฒิ
 2. นายภูผา จิยะจันทน์
 3. นายปภังกร สุขสมเนตร์

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 1. นายพงศพัศ หอกคำ
 2. นายศุภณัฐ หล่อทองคำ
 3. นายพสิษฐ์ วงศ์เจริญชัย

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 1. นายธฤต ขอนแก้ว
 2. นายสุรวีย์ ศรีหรั่งไพโรจน์
 3. นายชัพวิชญ์ เตียวศักดาพิทักษ์

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/4                

 1. นายไตร ไตรสุทันธ์
 2. นายธนดล ศุภพิโรจน์
 3. นายวิภูร์ฤทธิ์ พุทธิพนาเวศ

 

มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

 1. นายวิรัลพัชร โนรีแพทย์
 2. นายลีนวัตร เตชกัมพู

3 car magazines. นายสิรวิชญ์ สัตย์เพริศพราย

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School