ม.4-6 ศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

동백꽃 필무렵

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับแผนการเรียนกฎหมายธุรกิจและการปกครอง (LBP) โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน โดยการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 แผนการเรียนกฎหมายธุรกิจและการปกครอง (LBP) และชั้น ม.5-6 จำนวน 11 คน ไปศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางการสอนพิเศษภาคฤดูร้อน เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานการเรียนในปีการศึกษา 2567 โดยมีมาสเตอร์ภวินท์ ธนากรยิ่งยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มาสเตอร์เสฏฐกิตติ เนากลาง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมาสเตอร์ดอมินิกคณาวุฒิ แสนยศ เป็นครูผู้ดูแล

Download Sophie Ruby Download a tag 엘더스크롤 스카이림 필 폰트

Related Posts

โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
โครงการเปลี่ยนโต๊ะ+เก้าอี้นักเรียนใหม่…จากน้ำใจครอบครัวเซนต์ดอมินิก

Dingasta จากแนวความคิดและนโยบายของคณะผู้ใหญ่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School